Vegetasjonsbruk - bynatur

Foto: regjeringen.no Skjermbilde 2020-02-29 kl. 12.08.05

Utviklingen de siste tiårene har vist at en del arter plantet i hager og grøntanlegg, har spredd seg i uønsket grad i deler av landet. Fokus fra miljødirektoratet har vært på å risikovurdere/unngå bruk av endel fremmede arter. Kan disse erstattes av mer stedegne planter i anlegg? og hva er norske planteskoler i stand til å levere?

RAPPORT FRA PROSJEKTET «Viltvoksende vegetasjon til parker og hager». FAGUS 2015

2020.02.28
Nytt plantehelseregelverk i EU (artikkel i Gartneryrket)

2013.06.12
Anlegging av regnbed.
Hefte fra  NVE - kan lastes ned som pdf (5.9 MB).

2013.05.24
Svartelista er ute på høring. Se Artsdatabankens Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012, det er gjort unntak for matplantene eple, rips og matgrasløk. Aktsomhetsplikten mm. vil gjøre at også bruk av plantene i høy risiko (HI) og potensielt høy risiko (PH) vil påvirkes, dvs. at vi må forvente at bruken av disse artene vil gå ned. Se også brosjyren som spesielt omhandler karplanter

2013.05.23
Etablering av trær. Rapport fra Vegdirektoratet i samarbeid med Oslo kommune.
Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær og inneholder blant annet en detaljert beskrivelse av anleggsjord med siktekurver og forslag til tegning av løsninger for planting.
Rapporten er sentral å bruke i planlegging, prosjektering, bygging og drift av grøntanlegg. Rapporten ligger her.

2013.05.13
Pollen og planter til besvær. Publikasjon fra Helserådet.
Last ned heftet som pdf

2013.02.25
Världsarboretum - hot eller möjlighet
Landskapsøkologi: Hvordan artsrikdom, i form av fremmede treslag, kan bidra økologisk. Stadsparken i Malmö, Sverige, er utpekt til Natura 2000- område pga sjeldne insekter.
Last ned artikkel som pdf

2013.02.25
Restaureringsøkologi:
http://nac.unl.edu/bufferguidelines/index.html
Ikke en pensumbok, men deler kan egne seg som illustrasjon i alle fall i kurset i landskapsøkologi, og kanskje noen av de andre landskapsfagene? Den inneholder gode illustrasjoner og enkle prinsipper.

2011.11.30
Bransjestandard om invaderende fremmede planter 2011 er vedtatt av organisasjonene FAGUS, Norsk Trepleieforum (NTF), Bad Park & Idrett, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører (NAML), Norsk Gartnerforbund (NGF), Kirkegårdsforeningen og Norske landskapsarkitekters forening (NLA).
Last ned rapporten her (PDF 4 Mb)
Last ned rapporten fra FAGUS' nettside her

2011.11.28
Statens vegvesen: Rapport "Økologisk vurdering av planter i Bjørvika", nov. 2011 
Rapporten inneholder en økologisk vurdering av plantene til Bjørvikaprosjektet. Aktuell for de fleste større grøntanlegg, da planteutvalget er stort, og ethvert vegprosjekt som skal plante må ha en økologisk vurdering for å oppfylle naturmangfoldlovens krav.
Rapporten har inkludert generelle vurderinger i tillegg til spesifike for Bjørvika, slik at den skal kunne brukes flere steder.
Forfattere: Benedikte Watne Oliver, SVV Region øst, Ressursavd., Veg- og gateplanlegging og Astrid Brekke Skrindo, SVV Vegdirektoratet, Miljøseksjonen. 61 sider.
Last ned rapporten her (PDF 2 MB)

2011.06.22
Innførsel og spreiing av framande artar er på verdsbasis rekna for å vera ein av dei største truslane mot biologisk mangfald. Ein framand art er ein art som menneske har tatt ut frå sine naturlege leveområde til stader der han ikkje høyrer heime. Nokre av desse kan vera invaderande og føra til stor skade for det biologiske mangfaldet. 
Hagerømlingar