NLAs konkurranseregler

Foto: DiBK, Studentbyen Bjølsen Studentbyen Bjølsen

Regler for Norske landskapsarkitekters forenings medvirkning i konkurranser innenfor landskapsarkitektenes fagområde

1. INTRODUKSJON

1.1 Reglenes formål

Formålet med reglene er tosidig:

 • å ivareta innbyderens forventning om et landskapsmessig, estetisk, funksjonelt, teknisk og økonomisk godt resultat.
 • å ivareta deltagernes krav om rettferdig og faglig kvalifisert vurdering av konkurranseforslagene.

For å oppnå det må oppgaven være klart beskrevet og juryens innstilling må bygge på programmets kriterier. Oppdragsmulighetene må være klarlagt, valg av prosesser og fremdriftsplan må være forutsigbare. Premiebeløp i åpen, eller honorarer i begrenset konkurranse må være av tilstrekkelig størrelse, og det må være avsatt tilstrekkelig tid til konkurransen.

1.2 Reglenes gyldighetsområde

Reglementet gjelder for konkurranser innenfor landskapsarkitekters fagområde, dvs. idé- og prosjektkonkurranser om arkitektoniske kvaliteter knyttet til arealplanlegging og landskapsarkitektur.

Reglene gjelder for landskapsarkitektkonkurranser innenfor offentlig og privat sektor.

1.3 Avgrensning

NLAs konkurranseregler gjelder ikke for anbudskonkurranser og totalentreprisekonkurranser, eller prekvalifisering for disse.

Prosjektkonkurranser bør ikke kombineres med anbud eller tilbud på videre prosjektering.

1.4 Konkurransenemnda

Ansvaret for godkjenning av konkurranser og annen oppfølging av disse regler er tillagt Konkurransenemnda. Konkurransenemnda er valgt av NLAs årsmøte.

NLAs fagsekretær kan tilby tjenester til innbydere i forbindelse med gjennomføring av konkurranser, hvis de forøvrig tilfredsstiller disse regler.

1.5 NLA-medlemmers forhold til konkurransebetingelser

NLAs etiske regler omfatter bestemmelser (pkt. 4.4) om Landskapsarkitekters forhold til konkurranser. Bestemmelsenes formål er bl.a. å bidra til at konkurranser gjennomføres etter NLAs konkurranseregler.

1.6 Konkurransereglenes forhold til offentlige forskrifter

Offentlige byggherrer er forpliktet til å følge «Forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp».

Forskriften stiller krav om offentlig utlysing innenfor EU/EØS-området av alle tjenestekjøp over visse terskelverdier.

Konsekvensen er konkurranse, åpen eller begrenset (med prekvalifisering). Konkurransen kan gjelde kompetanse, pris eller prosjekt. En prosjekt- eller idékonkurranse gjennomført etter NLAs regler, tilfredsstiller forskriftens krav.

1.7 Forklaring på noen vanlige begreper

Prosjektkonkurranse:
Formålet er å realisere det vinnende forslaget, og engasjere landskapsarkitekten for dette forslaget til videre prosjektering.

Deltagerne konkurrerer først og fremst om oppdraget.

Idékonkurranse:
Formålet er å få ideer som kan belyse mulighetene for videre utvikling, f.eks. av et område, og derved legge grunnlaget for senere utvikling av konkrete prosjekter.

Innbyderen forplikter seg ikke til videreføring av konkurranseresultatet.

Åpen konkurranse:
Deltagelsen er åpen for dem som ønsker å delta innenfor en geografisk, yrkesmessig, eller annen avgrensning.

Begrenset konkurranse:
Deltagerne er spesielt innbudt, direkte utpekt av innbyderen, eller valgt etter forutgående invitasjon til prekvalifisering. I privat sektor også kalt innbudt konkurranse.

(Begrenset konkurranse må ikke forveksles med parallelle oppdrag. Parallelle oppdrag er ikke konkurranse, og omfatter ingen rangering eller kåring av vinner. Parallelle oppdrag kan utvikles i kontakt med oppdragsgiveren, gjerne på forskjellige, gitte premisser. Parallelle oppdrag godtgjøres etter vanlige forretningsmessige prinsipper.)

Prekvalifisering:
Valg av deltagere til en begrenset konkurranse etter åpen invitasjon, som gjør rede for ønskete kvalifikasjoner og kriterier for valg.

To-trinns konkurranse:
For store og komplekse oppgaver kan konkurransen avvikles i to trinn: Første trinn er en åpen idékonkurranse, andre trinn er en begrenset prosjektkonkurranse for landskapsarkitektene bak de beste forslagene i første trinn. Andre trinn gjennomføres som en begrenset konkurranse etter disse regler.

Omkonkurranse:
Hvis juryen mener at mer enn ett forslag skal bearbeides videre, kan den foreslå en omkonkurranse, selv om dette ikke er forutsatt i konkurranseprogrammet. Til konkurranse kan bare innbys forfattere av forslag som er belønnet med premie, innkjøp eller hedrende omtale. En lukket omkonkurranse skal bedømmes av samme jury som den foregående konkurranse.

1.8 Premier, innkjøp, deltagerhonorar

I åpen konkurranse stiller innbyderen et premiebeløp til disposisjon, som juryen fordeler på konkurransens beste forslag etter programmets bestemmelser.

I tillegg til premiebeløpet bør juryen ha til disposisjon et innkjøpsbeløp, for å påskjønne forslag som har gitt særlig viktige bidrag til belysning av oppgaven.

I begrensete konkurranser gis alle deltagere et like stort honorar, eventuelt kan vinneren premieres med et beløp i tillegg.

2. NLAs ANSVAR FOR LANDSKAPSARKITEKTKONKURRANSER

2.1 Konkurransenemnda

NLA har et faglig ansvar for at konkurranser som er rettet mot landskapsarkitekter blir forberedt og gjennomført på en måte som er betryggende for innbyderen, for konkurrentene og oppgavens løsning.

Dette ansvaret ivaretas av konkurransenemnda, som så langt mulig skal påse at landskapsarkitektkonkurranser blir gjennomført etter disse regler.

Konkurransenemnda plikter å bistå konkurransens innbyder med oppnevning av, eller forslag til jurymedlemmer, sekretær, rådgivere og andre betrodde hjelpere hvis konkurransen forøvrig tilfredsstiller disse regler.

2.2 NLAs godkjenning av konkurransen

For de konkurranser som er godkjent av konkurransenemnda, skal dette fremgå av konkurransens invitasjon og program, ved betegnelsen «Godkjent av NLA».

3. INNBYDERENS RETTIGHETER OG PLIKTER

3.1 Invitasjon og program for konkurransen

Innbyderens invitasjon til konkurranse forplikter innbyderen til å gjennomføre konkurransen i samsvar med de vilkår og kriterier for avgjørelser som fremgår av invitasjon og program for konkurransen. Det samme gjelder for invitasjon til begrenset konkurranse og prekvalifisering.

3.2 Gjennomføring av konkurransen

Innbyder har ansvar for at konkurransen gjennomføres på en måte som er betryggende for deltagerne, ved å etablere det nødvendige apparat for ivaretagelse av deltagernes anonymitet og andre formelle krav.

3.3 Forholdet til juryen og juryens mandat

Innbyder har ansvar for at det oppnevnes en jury med slik representasjon og kompetanse som fremgår av pkt. 5.1.

Juryen skal utarbeide forslag til program i samråd med innbyder.

Når juryen er oppnevnt, må innbyderen respektere juryens selvstendige ansvar for godkjenning av program, og bedømmelse av konkurransen.

Juryens mandat som innstillende eller avgjørende instans må fremgå av utlysingen og konkurransens program.

Hvis innbyderen ønsker å fravike juryens innstilling, må det skje overensstemmende med pkt. 4.5.

3.4 Kostnader/ premiebeløp/ deltagerhonorar

Innbyder bærer kostnadene ved konkurransen. Under dette hører bl.a. utarbeidelse av program med vedlegg, premier og innkjøp eller deltagerhonorar, juryhonorarer og bidrag til publisering av resultatene. Utkastene forsikres av innbyderen.

Innbyderen må stille til juryens rådighet et premiebeløp som i åpen konkurranse skal gjenspeile den innsatsen som deltagerne må nedlegge i konkurransen. Premiebeløpet er ikke en del av fremtidig honorar for videregående oppdrag.

Det samme gjelder honorar i begrenset konkurranse.

3.5 Konkurransetid

Innbyderen må sørge for at den tid som stilles til rådighet for deltagernes løsning av oppgaven og juryens arbeid med program og bedømmelse, sikrer en faglig forsvarlig gjennomføring av konkurransen.

3.6 Videreføring av konkurranseresultatet

Innbyder må videreføre konkurransens resultat, overensstemmende med det som fremgår av konkurransens program og juryens mandat.

3.7 Krav om erfaring

I åpen konkurranse kan innbyder kreve at førstepremievinner med utilstrekkelig erfaring for gjennomføring av oppgaven, velger en medansvarlig kollega som innbyder godkjenner, og som om nødvendig kan overta det formelle ansvar for oppdraget. Slike krav må fremgå av konkurransens program.

3.8 Innbyderens eiendomsrett og rett til publisering

Innbyderen har rett til å beholde alle premierte/innkjøpte forslag i en åpen konkurranse , og alle honorerte forslag i en begrenset konkurranse.

Innbyderen har rett til å publisere og stille ut alle innleverte konkurranseforslag.

Informasjon om publisering og utstilling må fremgå av konkurransens program.

Ved utstilling og publisering etter at konkurransen er avgjort, skal deltagernes navn festes til de respektive forslag, med mindre deltageren har reservert seg mot det.

3.9 Omkonkurranse

Hvis juryen anbefaler omkonkurranse mellom konkurransens beste forslag, må omkonkurransen arrangeres som en begrenset konkurranse etter disse regler. Deltagerne i omkonkurransen er berettiget til et honorar i tillegg til den fordelte premiesum.

4. DELTAGERNES RETTIGHETER OG PLIKTER

4.1 Begrensning av deltagerrett

Alle personer og virksomheter som har deltatt i tilrettelegging av konkurransen, eller gitt vesentlige bidrag til formulering av oppgaven, er utelukket fra å delta.

Representanter for innbyderen, eller ansatte hos denne, er også utelukket fra å delta.

Deltagere i begrensete konkurranser har rett til å vite hvem de andre deltagere er.

Ved tvil om deltagerrett avgjøres spørsmålet av Konkurransenemnda.

Se også pkt. 5.1 b.

4.2 Anonyme prosjekter

Deltagerne skal ivareta sin anonymitet inntil juryen har gjort kjent konkurransens resultat.

 

4.3 Konkurranseforslagets originalitet

Et konkurranseforslag må ikke tidligere ha vært offentliggjort, eller gjort kjent for innbyder, eller for noe medlem av juryen, dens rådgivere eller sekretær.

4.4 Opphavsrett

Opphavsretten til et konkurranseforslag forblir alltid hos den som har opphavsrett i følge forslagets navneseddel.

Den som får videre oppdrag har rett til, såfremt vedkommende er premiert eller honorert i konkurransen, å benytte ideer og momenter fra de øvrige premierte eller honorerte forslag. Denne rettighet må fremgå av konkurransens program.

4.5 Kompensasjon til vinner ved bortfall av oppdrag

Førstepremievinner i åpen eller begrenset konkurranse, som ikke får videre oppdrag, er berettiget til en kompensasjon slik at det gis økonomisk vederlag for det utførte arbeid. Betingelsene for beregning og utbetaling av kompensasjon må fremgå av konkurransens program.

Hvis konkurransen gjelder en oppgave som innbyderen ikke har til hensikt å føre videre i konkret prosjektering eller planlegging, skal det fremgå av programmet.

4.6 Kollegiale forhold

Bortsett fra vinneren må ikke noen deltager i konkurransen forhandle med innbyderen eller andre om videreføring av konkurranseoppgaven før det er innhentet skriftlig bekreftelse fra Konkurransenemnda på at forholdet til vinneren er avviklet i henhold til pkt.4.5.

5. JURYENS ANSVAR OG PLIKTER

5.1.a Juryens kompetanse, rådgivere, sekretær

For alle idé- og prosjektkonkurranser skal det oppnevnes en jury med fysiske personer som har ansvaret for konkurransens program og bedømmelse.

Flertallet av juryens medlemmer skal ha samme kompetanse som den som etterspørres i konkurransen. I åpne konkurranser må minst to av juryens medlemmer være oppnevnt av Konkurransenemnda, i begrensede konkurranser minst ett av juryens medlemmer.

Juryen har anledning til å benytte seg av rådgivere.

Juryens sekretær bør være landskapsarkitekt.

5.1.b Juryens habilitet

For jurymedlemmers og rådgivers habilitet gjelder samme regler som etter § 6 i forvaltningsloven av 10. februar 1967, også der konkurranseinnbyder er privat. I utgangspunktet vil således alle forhold som er egnet til å svekke tilliten til et jurymedlem eller en rådgivers upartiskhet, medføre inhabilitet.

5.2 Konkurranseoppgaven

For alle konkurranser skal det foreligge et program som gjør rede for oppgaven, kravene i løsningen, kriteriene for bedømmelse, og konkurransetekniske bestemmelser med henvisning til NLAs konkurranseregler.

5.3 Bedømmelsen

Juryen skal avgjøre konkurransen med rangering av forslagene, og en innstilling om det videre arbeidet med det beste forslaget. Bedømmelsen skal gjennomføres i henhold til programmets krav og konkurransens bestemmelser.

5.4 Premier og innkjøp/ Honorarer

Juryen skal fordele premier og innkjøp i henhold til programmets bestemmelser. Bestemmelser om eventuell reduksjon av premiebeløpet ved uventet, særlig lav deltakelse i konkurransen, må fremgå av programmet.

I begrensede konkurranser må ingen andre betingelser enn innlevering av krevet materiale knyttes til utbetaling av honoraret.

5.5 Instruks for juryer

For juryens bedømmelse av konkurransen gjelder "Instruks for juryer i landskapsarkitektkonkurranser" som er vedlegg til disse reglene.

Vedtatt på NLAs årsmøte 2001.

VEDLEGG TIL NLAs KONKURRANSEREGLER

INSTRUKS FOR JURYER

1. Programmet

Juryen har ansvaret for å godkjenne konkurransens program.

De konkurransetekniske bestemmelser skal gjøre rede for:

 • Hvem som kan delta, eventuelt deltagere i begrenset konkurranse
 • Påmelding og utlevering av program med vedlegg
 • Ivaretagelse av anonymitet
 • Spørsmål til juryen om forståelse av programmet
 • Forslagenes omfang og framstilling
 • Frister, forsendelser, forsikringer, retur av forslag
 • Premie og innkjøpsbeløp eller honoraret, vilkår for utbetaling
 • Opphavsrett, eiendomsrett, rett til publisering og utstilling
 • Forutsetninger og vilkår for videre oppdrag, eventuelle rammer for kontraktsforhandlinger, kompensasjon hvis oppdraget faller bort
 • Juryens uttalelse
 • Henvisning til NLAs konkurranseregler
 • Prosedyre ved eventuell tvist mellom innbyder og deltager

Frister for deltagernes spørsmål om forståelse av programmet og for juryens svar må være i rimelig tid før innleveringsfrist.

2. Juryens mandat

Juryens mandat må fremgå av programmet. Juryen skal avgjøre konkurransen med rangering av forslagene og avgi innstilling om det videre arbeidet med det beste forslaget.

3. Støttefunksjoner for juryen

For å ivareta kontakten med de anonyme deltakerne, skal innbyder stille til rådighet en konkurransefunksjonær. Konkurransefunksjonæren sine oppgaver er å sørge for utsending av program med vedlegg, registrere deltagere, motta eventuell deltageravgift, formidle spørsmål fra deltagere og juryens svar, motta og montere konkurranseforslag, og returnere dem etter konkurransens avgjørelse.

Konkurransefunksjonæren skal oppbevare navnekonvoluttene inntil juryens skriftlige uttalelse foreligger.

Oppgavene som juryen sekretær og konkurransefunksjonær kan ikke kombineres, og må ivaretas av to juridiske personer.

4. Bedømmelsen

Juryen, dens rådgivere og betrodde medhjelpere har taushetsplikt under bedømmelsen. Juryen må ikke begynne sitt arbeid før den har rimelig forsikring om at samtlige registrerte deltagere (deltagere som har bestilt program med vedlegg) har mottatt fortegnelse over forslag som er rettidig avsendt/ innlevert og mottatt.

Juryen er bare beslutningsdyktig når den er fulltallig.

Ved varig forfall oppnevnes nytt medlem.

Hvis juryen ikke oppnår enighet kan resultatet avgjøres ved avstemming. Ved stemmelikhet er jurylederens stemme avgjørende.

Juryen skal avvise forslag som er avsendt/ levert senere enn innleveringsfristen, eller har brutt anonymiteten, eller har brutt andre ufravikelige konkurransetekniske bestemmelser.

5. Juryens uttalelse

Juryen uttalelse skal foreligge skriftlig og illustrert, og den skal redegjøre for:

 • Fortegnelse over alle innkomne forslag
 • Begrunnet vedtak om eventuell utelukkelse fra bedømmelse
 • Generell kritikk som redegjør for de erfaringer konkurransen har gitt, og juryens begrunnelse for bedømmelse og rangering.
 • I åpne konkurranser: Som et minstekrav skal alle premierte og innkjøpte forslag, og andre forslag som juryen ønsker å fremheve gis spesiell kritikk.
 • I åpne konkurranser: Begrunnet vedtak om fordeling av premie- og innkjøpsbeløp
 • I begrensete konkurranser: Spesielle kritikker av alle forslag.
 • Innstilling om det videre arbeidet med det forslag som er tildelt 1. premie.
 • Eventuelle dissenser i juryen må begrunnes.

Juryens uttalelse skal være underskrevet av samtlige jurymedlemmer før deltagernes anonymitet brytes.

Juryens uttalelse og det innleverte konkurransematerialet skal være tilgjengelig for alle deltagerne i konkurransen.

6. Offentliggjøring

Juryen bør medvirke til offentlig oppmerksomhet omkring konkurransen og konkurranseutstillingen.

7. Uforutsette omstendigheter

Ved uforutsette omstendigheter og hendelser som ikke er omtalt i programmet, og som kan ha innvirkning på konkurransens forløp og bedømmelse, plikter juryen å informere konkurransenemnda.

Vedtatt på NLAs årsmøte 2001.