Bekkelangs på Økern

Nedbygging av grøntområder fører til fragmentering, økt effekt av ekstremvær og tap av habitater. Når grøntområder erstattes med tette og harde flater, møter urbane områder utfordringer med håndtering av overvann. Parallelt akselererer tapet av naturmangfold.

Foto: Økern_4

Flere arter er nå truet av utryddelse enn noen gang i menneskets historie. Økende urbanisering og endret areal- og ressursbruk utgjør en stor del av problemet, men kan også̊ være del av løsningen. Dette skaper økende behov for nye tilnærminger til hvordan blågrønne strukturer kan benyttes for å redusere problemer tilknyttet flom og overvann, samtidig som naturmangfold og rekreasjonsverdier sikres for en økende bybefolkning.  

Oslos største utviklingsområdeplanlegges på Økern, med 30-40 000 nye boliger,for ca 100 000 mennesker. De siste 60 årene har Økern gjennomgått en utvikling der områdets blågrønne strukturerer erstattet av grå og tette flater. Når området igjen skal transformeres er det et stort behov for en omstilling som trekker naturen inn i byen. Masteroppgaven undersøker hvordan overvannsløsninger i nye Økern sentrum kan bidra til bedre klimatilpasning, økt biologisk mangfold og naturopplevelser i det urbane bymiljøet.   

Økern_3
Sittekanter av gabioner, med stein og rause kantsoner med flersjiktet vegetasjon, fungerer som habitat for fisker, fugl og insekter, samtidig som det bidrar til økt klimatilpasning og rekreasjonsverdier. 
 

Ved bruk av naturbaserte tiltak vil vannet kunne utnyttes som ressurs framfor problem og bidra til positive tilleggseffekter i bymiljøet. Oppgavens hovedfokus er å utarbeide nye overvannsløsninger for å håndtere store nedbørsmengder, samtidig som de gir rekreasjonsverdi og habitat for fugl, fisk og insekter. For å svare på utfordringene er det utarbeidet et sett økologiske prinsipper som brukes aktivt i utformingen.  

CG 5_Gabionhabitat 
Gabioner med stein bygd opp som tørrmur skaper habitat for insekter, yngel og vannlevende organismer med sine mange hulrom. I tillegg vil hulrommene bidra til økt vannkapasitet ved økt vannstand. 
 

Hovinbekken og Refstadbekken, som en gang rant gjennom planområdet, hentes fram igjen som en viktig blågrønn kvalitet for vannhåndtering, mennesker og dyreliv. Ved at de to bekkene får meandrere naturlikt gjennom planområdet reduseres vannhastigheten, samtidig som vannkapasitet og sedimentering øker. Steingrupper plassert med jevne mellom vil også gi varierte strømningsforhold og skjulesteder i bekkeløpet. 

Som resultat av begrenset infiltrasjon til grunnen, blir kantsoner bestående av stedegen vegetasjon med høyt vannopptak og vanntoleranse en viktig del av vannhåndteringen iområdet. Ved å bruke variasjon i arter, struktur og sjikt vil man skape varierte sol- og skyggeforhold, skjulesteder og tilførsel av organisk materiale. Videre vil en tetthet av arter med blomstring, nøtter og bær gi ytterligere ly og ulike næringskilder gjennom årstidene. For å tilføre flere vertikale og horisontale habitater, etableres det også artsrike grønne tak og balkonger som utnytter arealet på bygningsmassen, og infiltrerer nedbør. Dermed skapes leveområder som oppfyller artenes primærbehov både i og langs bekken.  

De nye områdene på Økern vil benyttes av mange mennesker, noe som krever robuste løsninger og tilrettelegging for bruk og slitasje, samtidig som plante- og dyreliv ivaretas. Ferdsel kanaliseres derforslik at områder med dyre- og planteliv skånes, og det tilrettelegges for rekreasjon og observasjon av livet i og rundt vannet. Den naturlike utformingen gir følelsen av å være i kontakt med naturen, og gir muligheter for naturopplevelser man ikke kan få i området i dag.  

Økern_1
Plantefeltene på hver side fungerer som habitat og fordrøyningsareal som kan oversvømmes ved ekstreme nedbørshendelser. 
 

Masteroppgaven har som formål å se overvannsløsninger, naturmangfold og rekreasjonsverdier i sammenheng og skape synergier som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling der økologiske kvaliteter inkluderes i bybildet.  

 Økern_2
Nye Økerndammen gis en naturlik utforming med tilknyttede rekrasjonsområder. Bygninger tilføres tak og balkonger med flersjiktet vegetasjon. Med unntak av høyblokka er byggene utformet av A-lab Arkitekter. 


Urbanization and transformation often occur at the expense of an area’s natural environment. With new challenges facing storm water management and biodiversity loss, there is a growing need for new approaches to utilize blue-green infrastructure as a planning tool for reducing stormwater problems while simultaneously securing biodiversity and recreational values for a growing city population.  
 

Today Oslo’s largest development area, the Økern district, is being planned, with 30-40 000 new housing units being built to house approximately 100 000 people. For the past 60 years the Økern district has experienced expansion to the detriment of the area’s blue-green infrastructure. As the area is redeveloped, a re-prioritization that aims to support the re-establishment of nature in the city is crucial.  

This master’s thesis examines how stormwater management solutions in the new Økern district center can contribute to better climate adaptation, increased biodiversity and nature experiences in the urban cityscape. The thesis demonstrates ecological design principles that can be used to strengthentheecological and environmentaleffectsof stormwater management. More specifically, it shows how the principles can be used in the development of the new Økern district center.  

The design uses nature-based solutions which promotes biodiversity and ensuresthattheblue-green infrastructurecan handle largevolumesof water, whilefostering human nature experiences and contact with nature. New water features and vegetation is used to create a healthyecosystemwhich delivers severalecosystem services to the Økern district. The result is a robust urban landscape thatbenefitsbothhumans, animals and plant life.  

 

Bekkelangs på Økern, Charlotte Goodwin. Masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, 2021.

Oppgaven kan leses her: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2834255