Naturbasert overvannsdisponering i spirende småbyer

Mjøndalen sentrum i Drammen kommune er svært utsatt for kraftige vår- og høstflommer. Som følge av klimaendringene vil slike hendelser inntreffe oftere, og dagens ledningsnett har ikke kapasitet til å ta unna store mengder overvann. Samtidig er det fastslått i kommuneplanen at den forventede befolkningsveksten skal håndteres gjennom fortetting av sentrumsområdet. Det legger press på de blågrønne strukturene.

Foto: Illustrasjon, Sigrid Jystad og Maria Braaten Langhelle. JL 2.Oversvømmelse

Oppgaven utforsker hvordan åpen og naturbasert overvannsdisponering kan benyttes som virkemiddel i sentrumsutviklingen. Målet er å skape et nettverk av byromrikt på kvaliteter, som også har en funksjon i overvannssystemet. Det krever at de blågrønne byrommene prioriteres først i arealforhandlingene.  

Masteroppgaven er en prosjekteringsoppgave som besvares med mulighetsstudie av Møllerkvartalet i Mjøndalen sentrum. Oppgavens kunnskapsgrunnlag er delt i to tema: overvannsdisponering og stedsutvikling. Innhenting av kunnskapsgrunnlager basert på en rekke offentlige utredninger og føringer, kombinert med egne landskapsanalyser. Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan åpne og naturbaserte overvannstiltak brukes for å styrke sammenhengen i Mjøndalens byromsnettverk?  

I dag ligger en tredel av prosjektområdet i flomsonen. Området består av flatt terreng, med harde overflater. For å redusere risiko for flomskader og tilbakeslag fra overvannsnettet foreslår vi at det nye kvartalet blir en del av et naturbasert overvannssystem, basert på prinsippene i tretrinnsstrategien. Systemet disponerer overvann lokalt i infiltrasjonssoner og fordrøyende arealer. Ved store nedbørsmengder vil overvannet samles i et stort fordrøyningsanlegg i nye Knudsens hage, et parkanlegg som kan oversvømmes.  

Det er i dag ingen forbindelser for fotgjengere og syklister på tvers av Møllerkvartalet. Bebyggelsen har lav arealutnyttelse og framstår privat og avvisende. Samtidig ligger kvartalet midt mellom to parker og tett på handlegater og uteliv. I studien ser vi på muligheten for å koble de blågrønne strukturene til et samlet parkdrag, som knytter helsefremmende rekreasjonsområder til den indre kjernen av sentrum. For å ivareta kommunens ønske om å bygge flere boliger i sentrum, fortettes Møllerkvartalet med ny bebyggelse. Det nye kvartalet vil kunne romme opptil 200 nye boliger og plasseres slik at Møllergata får et bredere gatesnitt. Dette gir mer rom for de myke trafikantene og åpne overvannstiltak. 

JL 4.Illustrasjonsplan_Plan 
Illustrasjonsplan av det nye Møllerkvartalet. Knudsens hage og oppgradering av Møllergata.
 

Det viktigste hovedgrepet i oppgaven er å omregulere en tredel av arealet til parkformål. Et samlet parkdrag har mange fordeler. Det fungerer som en grønn korridor for dyr og insekter, og gjør det mer opplevelsesrikt å gå til fots i sentrum. Ved å benytte arealene til blågrønne strukturer vil det være mulig å skape mer byliv i Mjøndalen sentrum. 

Det ble tydelig at vi måtte kombinere løsninger for overvannshåndtering med stedsutvikling, da vi så på utfordringene i Mjøndalen sentrum. Svaret på oppgavens problemstilling ligger i de flerfunksjonelle løsningene. Naturbaserte overvannstiltak kan brukes gjennomgående i nettverket av byrom, og danne en tydeligere sammenheng mellom møteplassene i sentrum. Dette vil være et stort løft for Mjøndalen som handelssentrum og nabolag. 

 


In the coming years, it is expected that floods and heavy rainfall will affect urban areas. This will likely happen in Mjøndalen, a former industrial village located outside the city of Drammen. As the climate continues to change, such events will occur at faster rates, for which our current stormwater systems are not capable of handling. 
 

JL 3.Regnbed

In the municipal master plan it’s decided that the city center should grow through densification. This puts pressure on the green infrastructure and public spaces. In this master’s thesis, we will explore how nature based stormwater solutions can be implemented in order to create resilient and greener urban structures, which also provide more diverse living spaces for the people of Mjøndalen.  

The thesis is a project based exploration of the opportunities of Mjøndalen town. First, we collected information from theory and conducted our own site analyses. The data collection was divided in two topics: nature based stormwater systems and placemaking. In this thesis, we present a design proposal for a site located in the town center. We suggest that the southern part of the area is transformed into a park. This assures that the stormwater is infiltrated and retained, while also connecting the existing parks and streets - enriching Mjøndalen with new social spaces.

 

Naturbasert overvannsdisponering i spirende småbyer, Sigrid Jystad og Maria Braaten Langhelle. Masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, 2021.

Oppgaven kan leses her: https://hdl.handle.net/11250/2835668