Sirkulær materialbruk i landskapsarkitektur

En studie av hvordan sirkulærøkonomiske vurderinger, med fokus på materialbruk, kan implementeres i en designprosess på byggeplannivå for landskapsarkitektur.

Foto: Illustrasjon, Malene Gresseth Gagnat og Solveig Myklebust. Ill 1 Gagnat_Myklebust Perspektivtegning

Samfunnet er preget av en lineær økonomi med tydelig "bruk og kast"-mentalitet. I takt med økende befolknings- og velstandsvekst, overskrider vi jordas kapasitet og utarmer dens ressurser. Dette truer jordas regenerative systemer, og vi er nødt til å endre vanene våre for at kloden skal kunne gjenfinne balansen, samt for å bevare tilgangen til verdifulle ressurser også for framtidige generasjoner. For å unngå ny materialutvinning og i stedet optimalisere utnyttelsen av materialer som allerede er utvunnet, bør utviklingen gå i retning av en sirkulær økonomi.   

Sirkulær materialbruk er i ferd med å bli et viktig fokusområde i bygg- og anleggsnæringen. Basert på høyt materialforbruk og store avfallsmengder har denne næringen et stort potensial for å utnytte ressursverdiene bedre. I landskapsarkitekturen blir sirkulær materialbruk et ekstra aspekt, som skal balanseres opp mot andre sosiale, estetiske og miljømessige hensyn. Dette kan føre til en mer kompleks designprosess 

Oppgaven undersøker hvordan sirkulærøkonomiske vurderinger, med søkelys på materialbruk, kan gjennomføres i en designprosess på byggeplannivå for landskapsarkitektur. I tillegg legges det vekt på hvordan en slik designprosess kan arte seg annerledes enn en mer konvensjonell designprosess. Dette er undersøkt på bakgrunn av litteratur- og dokumentsøk, dybdeintervjuer, samt metoden ‘researchthrough design’, hvor spørsmålene er utforsket gjennom arbeid i iterative prosesser.  

Oppgaven forsøker å danne et bilde av hvilke faser og nivåer en designprosess innebærer for å komme fram til et helhetlig design. Etter vårt syn er det vesentlig at vurderinger rundt sirkulær materialbruk på byggeplannivå gjennomføres parallelt med andre analyser og mulighetsforslag i prosjektet, og dermed innlemmes tidlig i prosessen. Dette er blant annet fordi det er tidkrevende å kartlegge tilgjengelige og egnede materialer, det er tid- og ressurskrevende å teste alternative løsninger, og ikke minst – materialet vil i større grad definere designet og derav hvordan designprosessen utspiller seg videre. 

Resultatet av oppgaven er et forslag til implementering av sirkulær materialbruk i en designprosess på byggeplannivå, der et parallelt nivå for gjenbrukssøk og gjenbruksdesign blir lagt til. Dette nivået innebærer en materialkartlegging, -testing og livsløpsvurdering. Vi ser likevel at sirkulær materialbruk kan gjennomføres på ulike måter, avhengig av prosjektets rammer og hvilke aktører som er involvert. 

Per i dag utvikles det stadig initiativer som vil gjøre sirkulær materialbruk i en designprosess mer standardisert og enklere å gjennomføre ved hjelp av spesialiserte aktører. Eksempler på dette er Mad sitt ombruksdesignteam Made, ombruksrådgiver Resirqel, Lendager UP, Pådrivs sirkulære ressurssentral, samt flere digitale plattformer for ombrukssøk. 

Gjennom oppgaven framkom at det fortsatt er mange barrierer som må overvinnes før sirkulær materialbruk kan bli konvensjonell praksis. En slik omstilling vil antagelig ta tid, og trolig vil det ta mange år før nye rutiner er etablert. Innarbeidet praksis må endevendes, og det viktigste framover vil bli å vise at store ord og teoretiske prinsipp kan komme til syne i handling. 

Ill 3 Gagnat_Myklebust Livsløp

 

 

At present, our society is dominated by a linear economy, characterized by a “take-make-waste” mentality. In correlation with a rapid growth in population and human prosperity on a global level, we are now exceeding the earth’s ecological capacity by impoverishing the world’s resources. This trend is threatening the earth’s regenerative systems, and for that reason we must change our way of living in turn for the earth to restore its balance, while at the same time preserving valuable resources for future generations. To avoid further material extraction, and rather optimise the utilisation of already recovered materials, we should aim at developing a circular economy.  

For the construction industry, circular use of materials is about to become a focal point, as the consumption of materials is high, and large amounts of materials goes to waste. Consequently, there is a great potential for making better use of valuable resources. Implementing circular use of materials in landscape architecture can be a complicated task, as it must be considered in relation to other interests, such as social, aesthetic, and environmental values, which also plays a part in the design process.  

This master’s thesis investigates how circular economic assessments, based on material use, can be implemented in a design process at a construction level in landscape architecture. Supported by relevant literature, interviews of depth and a ‘research through design’ method, this thesis puts emphasis on how such a design process can transpire, and how it might differ from a more conventional process.The result is a suggestion on how to implement circular use of materials in a design process at construction level, where a new stage of mapping and design for reuse are added. 

 

Sirkulær materialbruk i landskapsarkitektur – En studie av hvordan sirkulærøkonomiske vurderinger, med fokus på materialbruk, kan implementeres i en designprosess på byggeplannivå for landskapsarkitektur, Malene Gresseth Gagnatog Solveig Myklebust. MasteroppgavevedNorgesmiljø- ogbiovitenskapeligeuniversitet, NMBU, 2021.

Oppgaven kan leses her.