Ungdommens byplan for Moss sentrum

Et viktig premiss for demokratiske byrom er at alle er invitert til samtalen om byens framtid. Én samfunnsgruppe som ikke har tilgang på de samme formelle kanalene som myndige voksne, er ungdommene.

Foto: Illustrasjon, Elise Gunnes Buan og Johanne Svendsen Helvik. PERSPEKTIV nedre torg

Ensomhet blant ungdom øker. Ungdom på videregående skole lever i en overgangsfase mellom barn og voksne, noen flytter hjemmefra for første gang, andre bor fortsatt hjemme. Med ulik bakgrunn, kan alle ha behov for et trygt tredje sted, utenfor skole og hjem. Det tredje stedet kan være gode sosiale møteplasser i byen.  

Medvirkning med ungdom
Masteroppgaven undersøker hvordan medvirkning kan brukes i utformingen av offentlige byrom for ungdom, der ungdommens stemme står sentralt.  

Moss kommune var en aktuell case, da kommunen hadde et pågående prosjekt hvor de ønsket ungdommens innspill til utviklingen av en ny badepark, «Fleischerparken». Moss er en mangfoldig by i vekst, samtidig som folkehelseprofilen tydeliggjør levekårsutfordringer som viste behov for en helhetlig plan for byen. Det å koble seg på et aktuelt prosjekt var viktig, slik at innspillene faktisk kunne ha en reell påvirkning.  

Byutviklingsprosjekter tar tid, og kan i et ungt perspektiv oppleves komplekst og tidkrevende. Det er avgjørende med tydelig forventningsavklaring og å kunne vise til konkrete resultater, både kort og lang tidshorisont.  For å imøtekomme en mangfoldig ungdomsgruppe utarbeidet vi et skreddersydd program, med befaring og varierte øvelser på individ- og gruppenivå, der en kunne tegne, skrive og diskutere. Samtidig var det viktig å stille de riktige spørsmålene, slik at vi både fikk innspill til «Fleischerparken» og til byen som helhet.  

Prinsipp for sosiale møteplasser
Med mål om å skape sosiale møteplasser der ungdom kan utforske, utfolde og uttrykke seg
, utarbeidet vi seks prinsipper for utvikling av sosiale møteplasser for, og av, ungdom. 
 

Dette skal være steder hvor ungdom føler tilhørighet og eierskap, ved å gi ungdommen rom til å selv definere innholdet. Delt ansvar og deltakelse vil bidra til fellesskap og mestringsfølelse. Prinsippene er generelle og kan være et godt utgangspunkt for andre lignende prosjekter med ungdom som målgruppe.  

PERSPEKTIV1 fabrikken

Ungdommens byplan for Moss
Masteroppgaven belyser behovet for en byplan med flere lag. Det var viktig å se stedene inne og ute i sammenheng, med en strategi for å fylle stedene med innhold. Dette viser vi i ungdommens byplan for Moss, bestående av et byromsnettverk, aktivitetsnettverk og en bylivsstrategi.  

For å illustrere hvordan prinsippene kan være førende i utviklingen av sosiale møteplasser for ungdom, så vi nærmere på tre byrom med tilhørende mulighetsplaner; «Fleischer Sjøbad», «Nedre Torg aktivitetspark» og «Fabrikken, ungdommens bystue». Det at ungdom ikke har et hjem de rår over på samme måte som voksne tydeliggjorde at de har et enda større behov for et tredje sted i byen. 

For å sikre byliv for ungdom gjennom hele året, krever det tverrfaglig samarbeid og samordning av aktører. Landskapsarkitekten kan her fungere som et forsterket talerør i samtalen om byens utvikling. Oppgaven avdekker et potensial for økt involvering av ungdom i utviklingen av sosialt bærekraftige lokalsamfunn, et område som krever nytenking og har potensial for innovative tiltak som gagner hele bysamfunnet.

byromsnettverk_medtekst_11.12


City Plan For the Youth of Moss

Democracy and citizen participation in shaping the urban environment is the essence of contemporary urban planning. A group that is often overlooked or has limited involvement in shaping their surroundings are the youth or adolescents (aged 10-19).  

This thesis explores participatory planning approaches for promoting active involvement from adolescents, and in turn tries to address important issues that affect them, such as exclusion and a lack of sense of belonging.The thesis illustrates processes for both facilitating participation from adolescents in planning as well as implementing them in the design of public spaces.  

The municipality of Moss was chosen as a case study due their active project in” Fleischerparken”, and their high ambitions in significantly improving existing living standards through participatory planning. While the park project functioned as an entry point for the thesis, it was later discovered that the city needed a holistic city plan with a broader scope.During the practical part of the thesis three workshops were conducted based on the understanding that urban development is complex and takes place over a larger span of time, and this is not always apparent for adolescents.  

As a result of these workshops and other analyses, six principles for design of public spaces were formulated. These principles enable the youth to further express themselves as well as take collective ownership of these designed spaces. The principles were adapted to the context of Moss as a network of urban spaces which includes both outdoor and indoor arenas, and support multiple activities and lifestyles that the youth could adopt. A broader discussion the thesis addresses is the role of a landscape architect in urban development as a facilitator and promoter of social sustainability.  

 

Ungdommens byplan for Moss sentrum, Elise Gunnes Buan og Johanne Svendsen Helvik. Masteroppgave ved Norgesmiljø- ogbiovitenskapelige universitet, NMBU 2021.

Vinner av Statsbyggs studentpris for fremragendelandskapsarkitektur 2021

Oppgaven kan leses her: https://hdl.handle.net/11250/2726506