Gravplassen

Tidsskrift for gravplasskultur

Foto: Gravplassen 1-2023-kopi 2
Bladet Gravplassen ble stiftet i 1980 under navnet Kirkegårdskultur. Bladet henvender seg til 2000 fagutøvere i forvaltningsapparatet knyttet til drift av norske gravplasser, med hovedvekt på medlemmene i Norsk forening for gravplasskultur.
Bladet retter seg mot fagets utøvere i form av praktiske artikler knyttet til driften av det helhetlige kirkegårdsanlegget, fra pleie, anlegg og formgivning av selve kirkegårdsparken til mer praktisk orientert teknologi og metodeverk knyttet til gravferden, krematorieteknikk med videre.
 
#1 - 2023 - Årgang 53

Første nummer i ny layout

Temanummer i den første utgaven i ny layout er gjenbruk av gravminner. Gjenbruk er viktig i et klima- og miljøperspektiv, men også et kulturminnetiltak som kan sikre at både historiske miljøer på gravplassene og norske håndverkstradisjoner blir bevart for ettertiden.

Utgiver: Norsk Forening for gravplasskultur
https://www.fagbladet-gravplassen.no/