Landskapsarkitekturprisen 2021 til «Gatenormal for Oslo»

Cowi AS og Oslo kommune Bymiljøetaten ble kåret til vinner av Landskapsarkitekturprisen 2021. Prisen ble delt ut i Herregårdshagen i Larvik under NLAs fagdag «Endring». 

Foto: Anne Guro Røsæg. Fra v. Brede Fagerheim Gilhuus, BYM, Kathrine Omnia Strøm, COWI, Rune Gjøs og Terje Grytbakk, BYM NLA_LA-prisvinnerne 2021

For syvende gang har Norske landskapsarkitekters forening delt ut sin årlige landskapsarkitekturpris. Den gikk i år til Gatenormal for Oslo, ved Cowi AS og Oslo kommune Bymiljøetaten.

Juryens begrunnelse

Vi står midt i det grønne skiftet, og både med tanke på vegetasjon og i mer overført betydninger er landskapsarkitektenes grønne verdier aktualisert.  Oslos nye gatenormal er en revolusjon. Det er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre om å gjøre det samme. Oslo kommune går foran der Statens vegvesen og alle andre kommuner fortsatt henger igjen i bilbasert regelverk.

I gatenormalen har COWI og Bymiljøetaten gått inn i et meget komplisert tverrfaglig felt. Landskapsarkitekter, biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere har frigjort seg helt fra gammelt tankesett og skapt en helt ny måte å tenke gaterom på, hvor gode helhetlige løsninger settes foran de enkeltes fag spesifikke hensyn.   

Oslo kommunes nye gatenormal setter for første gang krav til at byen skal ha blågrønne arealer. For første gang kan landskapsarkitekter slå normalen i bordet og kreve at her skal det settes av plass til vegetasjon og myke kvaliteter på bekostning av biler og harde kvaliteter. Dette er «det grønne skiftet i full akselerasjon». Juryen tror på prosjektet, vi har også forhåpninger om at gatenormalen vil få ringvirkninger ut over det ganske land. 

Rammene landskapsarkitektene jobber under, har i årtier vært definert av andre faggrupper og andres prioritering. Nå står vi midt i det grønne skiftet, og både med tanke på vegetasjon og i mer overført betydninger er landskapsarkitektenes grønne verdier aktualisert.  

Gatenormalen er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre å gjøre det samme.

PROSJEKTFAKTA

 

Sted:

 Oslo

Oppdragsgiver/byggherre:

Oslo kommune Bymiljøetaten v/ Rune Gjøs, Brede Fagerheim Gilhuus og Almudena C. Diaz

Byggeår/ferdigstilt:

2020

Prosjektperiode:

2018-2020

Prosjektansvarlig:

Marit Ulveseth

Ansvarlig landskapsarkitekt:

Askild H. Nilsen, Margit Vinjerui Christenson MNLA, Kathrine Omnia Strøm, alle COWI 

Rådgivere/konsulenter:

Svein Ole Åstebøl, Steffen Hovde, Lene Anita Nordsve, Hans Jakob Saxe Moldekleiv, Gaute Karoliussen, Øystein Ertresvåg, Guri Kauserud, Kristin Moldestad, alle COWI

 
Trafikanthierarki
Omvendt trafikkhierarki. Ill.: COWILes mer om Gatenormal for Oslo i NLAs prosjektdatabase

«Siden gatenormalen nylig er tatt i bruk, og det gjerne tar noen år fra detaljprosjektering til ferdig anlegg finnes det antagelig ingen anlegg som er ferdig bygd basert på ny normal. Men det finnes en del eksempler på at disse type løsningene er gjennomført likevel. – Alle gater som har mye grønt og god tilrettelegging for gående og syklende vil ha elementer fra gatenormalen. For eksempel Finnmarksgata, ring 2 forbi Ullevål sykehus, Bogstadveien, Gyldenløves gate der den har trær i midten, John Colletts allé. Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen er også et godt eksempel», skriver Kathrine Omnia Strøm i en e-post. 

Last ned Gatenormal for Oslo (pdf, 29 MB)
Last ned Fagus-rapporten «Viltvoksende vegetasjon til parker og hager» (pdf, 5 MB)

Rune Gjøs
Rune Gjøs. Foto: Anne Guro Røsæg
Om Bymiljøetaten og arbeidet med ny gatenormal
Bymiljøetaten, Oslo kommune har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av kommunens gater med det ansvaret som følger for blant annet trafikksikkerhet, universell utforming, overvann, tilrettelegging for gående, syklende. Det er også Bymiljøetaten som utvikler og forvalter gatenormalen.Den første gatenormalen ble laget av Oslo kommune i 1979, og var en beskjeden tilnærming av de statlige normalene til det kommunale veinettet. I 2017 startet arbeidet med revisjon som følge av kommunens arbeid med handlingsplan for overvann. Vi så fort at gatenormalen var utdatert:

-  Utdaterte løsninger for sykkeltilrettelegging, universell utforming og aldersvennlig by
-  Overvann (gamle løsninger basert på renner og rør)
-  Og ikke minst vegetasjon og beplantning, som ikke eksisterte i de tidligere gatenormalene

  • Å fortsette revidering ble vurdert som bortkastet. I 2018 hentet Bymiljøetaten inn COWI og startet med en ny normal der COWI bisto med dyktige ressurser innen alle temaene. I Oslo ønsker vi å teste ut nye løsninger for overvannshåndtering. Det er helt avgjørende for å møte de klimautfordringene som kommer. Det er viktig at det gis rom for å prøve ut nye, tverrfaglige løsninger i en by som er i stadig endring og utvikling. Ny kunnskap og erfaring går inn i kontinuerlig utvikling av gatenormalen. Planlegging og utvikling av gatene våre er komplekst, mange hensyn skal ivaretas – og ikke sjelden blir det mange kompromisser – men med denne gatenormalen håper Bymiljøetaten at vi kan bidra til bedre og mer tverrfaglige løsninger, og ikke minst grønnere gater, og så håper vi å være en inspirasjon for andre.

  • - Rune Gjøs, direktør for Mobilitetsdivisjonen i sin takketale

Juryens medlemmer

Astrid Ditlevsen Skalleberg, leder av juryen, Mari Hagen for Nord-Norge, Jan Løvdal for Midt-Norge/Trøndelag, Marte Maardalen for Vest-Norge, Tine Eilen Gunnes for Sør-Norge, Maxwell Gitenstein for Øst-Norge, Bendik Vindegg Torp, studentrepresentant, varamedlem Erik Myhr Munkebye. 

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015
Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur som skal bidra til å heve, fornye og utvikle bredden i norsk landskapsarkitektur. Med norsk landskapsarkitektur forstås prosjekter/anlegg bygd eller planlagt bygd i Norge.
Landskapsarkitekturprisen kan også gis til annet, relatert arbeid f.eks. plangrep, podcast eller rapporter.
Prisen skal synliggjøre og fremme faget. 
Prisen deles ut årlig. 

Hvem kan få prisen

Landskapsarkitekturprisen kan ikke søkes, det er åpen forslagsrett. 
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige.
Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. 
Plaketten gis som regel både til utførende landskapsarkitekt og til byggherre/oppdragsgiver.

Medieoppslag
Aftenposten 17. september: En park, et bad eller et klimahus? Dette er vinneren av Årets Landskapsarkitekturpris.

Arkitektnytt 18. september: Landskapspris til gatenormal 

Vårt Oslo 18. september: Vinneren av Prisen for landskapsarkitektur kåret. – Et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere bilen

Avisa Oslo 17. september: Dette er vinneren av landskapsarkitekturpris - hylles for å nedprioritere biler

COWI/NTB 17. september: COWI og Bymiljøetaten vinner landskapsarkitekturpris for grønn gatenormal i Oslo