Gatenormal for Oslo – det grønne skiftet i full akselerasjon. Oslo kommune har, med bistand fra COWI, lansert en ny gatenormal som for første gang i både Oslo og Norge, setter krav til at byen skal ha blågrønne arealer.

Hvorfor er byen så grå? Når de aller fleste ønsker seg grønne byer?

Det er flere grunner til at Oslos byrom har blitt grå, og en av de har vært Oslo kommunes gatenormal. Den har tidligere satt krav til en rekke grå dekker som skal brukes av biler, busser, varebiler, mm. Nå har Oslo kommune, med bistand fra COWI, lansert en ny gatenormal som for første gang i både Oslo og Norge, setter krav til at byen skal ha blågrønne arealer. For første gang kan landskapsarkitekter slå normalen i bordet og kreve at her skal det settes av plass til vegetasjon og myke kvaliteter på bekostning av biler og harde kvaliteter. Dette er det grønne skiftet i full akselerasjon. 

I Oslos nye gatenormal settes det tradisjonelle trafikanthierarkiet på hodet. Der biler tidligere hadde førsteprioritet, sier den nye normalen at gående, syklende og blågrønne arealer skal ha førsteprioritet. Dette gir alle landskapsarkitekter i alle prosjekter i Oslos gater en ny og bedre forutsetning for å skape virkelig flotte grønne gaterom. Gatenormalene inkluderer også grundige retningslinjer for sykkeltilrettelegging. Det innebærer at Oslo på sikt vil få sykkelveier etter tilnærmet dansk modell med opphøyde sykkelfelt og definerte soner for syklister i kryss.  

Det stilles også krav til klima og biomangfold, trær som fjernes skal erstattes med tilsvarende grønt volum, flersjiktet vegetasjon med stedegne arter skal etterstrebes, materialer skal gjenbrukes, helst på samme sted. Klimagassutslipp fra anlegg og drift skal vurderes i alle prosjekter. Den nye gatenormalen gir Oslo en helt ny mulighet til å bli en skikkelig grønn by.

Last ned Gatenormal for Oslo (pdf, 29 MB)
Last ned Fagus-rapporten «Viltvoksende vegetasjon til parker og hager» (pdf, 5 MB)

 

Why is the city so gray? When do most people want green cities?

Oslo municipality's street norm has previously set requirements for space to be used by cars, buses, vans, etc. This is a new green area when Oslo Municipality, with assistance from COWI, has launched a new street norm which, for the first time in both Oslo and Norway, requires the city to have blue-green areas. Landscape architects can use the norm and demand that space is used for vegetation and soft qualities at the expense of cars and hard qualities. This is the green shift in full acceleration.

In Oslo's new street standard, the traditional traffic hierarchy is turned upside down. Requirements are also set for climate and biodiversity, trees that are removed must be replaced with a corresponding green volume, multi-layered vegetation with native species must be sought, materials must be reused, preferably in the same place. 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Oslo, alle bydeler

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten, Almudena Diaz Camacho

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Prosjektansvarlig: Yuri Sangueza

Ansvarlig landskapsarkitekt: Askild H. Nilsen, Margit Vinjerui Christenson, Kathrine Omnia Strøm

Rådgivere/konsulenter: Marit Ulveseth, Svein Ole Åstebøl, Steffen Hovde, Lene Anita Nordsve, Hans Jakob Saxe Moldekleiv, Gaute Karoliussen, Øystein Ertresvåg, Guri Kauserud

  • 2_sykkelfeltvelger
  • 3_snitt
  • 5_jord_kapilllær
  • 6_trafikanthierarki
  • Flersjiktet vegetasjon_COWI

Liknende prosjekter