Prosjektområdet ligger ved krysningspunktet E-18 og Asker stasjon og skal tilpasses under og rundt eksisterende, tunge konstruksjoner. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre tilgjengeligheten til Asker stasjon.

I forbindelse med dette utvides Askerelvas nedre del i sentrumsområdet til en dam, og området opparbeides parkmessig med gang- og sykkelveg. I samarbeid med naturforvalter/ biolog er det fokusert på at elvekanten skal ha et naturlikt preg med stedegne planteslag og arter som egner seg for småfugl, ender og annet vilt som beveger seg langs elven. Fra dammens randsoner skal området gradvis omformes, fra naturlik opparbeidelse, med eng ned langs elvekantene, til et parkmessig preg med plen opp mot stasjonen.

Prosjektfakta

Landskapsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects Norge AS

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Asker sentrum

Oppdragsgiver: Asker kommune v/Prosjekt og Utbygging

Byggeår: 2012

Prosjektansvarlig: Reinertsen AS v/Jan-Espen Tennvann

Ansvarlig landskapsarkitet(er): Tegn3 AS v/ Anne Kristin Udgaard MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hermann Olafsson, Mons Dahl, begge MLNA

Rådgivere/konsulenter: ECT, NGI, Ecofact AS

Entreprenør: Betonmast AS

Prosjektperiode: 2008 - 2012

Gottlieb Paludan Architects Norge AS

  • snitt2

Liknende prosjekter