Prosjektområdet ligger ved krysningspunktet E-18 og Asker stasjon og skal tilpasses under og rundt eksisterende, tunge konstruksjoner. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre tilgjengeligheten til Asker stasjon.

I forbindelse med dette utvides Askerelvas nedre del i sentrumsområdet til en dam, og området opparbeides parkmessig med gang- og sykkelveg. I samarbeid med naturforvalter/ biolog er det fokusert på at elvekanten skal ha et naturlikt preg med stedegne planteslag og arter som egner seg for småfugl, ender og annet vilt som beveger seg langs elven. Fra dammens randsoner skal området gradvis omformes, fra naturlik opparbeidelse, med eng ned langs elvekantene, til et parkmessig preg med plen opp mot stasjonen.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Asker sentrum

Oppdragsgiver: Asker kommune v/Prosjekt og Utbygging

Byggeår: 2012

Prosjektperiode: 2008 - 2012

Areal/størrelse: ca. 11.000 m2

Kostnad inkl. MVA: 25 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Reinertsen AS v/Jan-Espen Tennvann

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tegn3 AS v/ Anne Kristin Udgaard MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hermann Olafsson, Mons Dahl, begge MLNA

Rådgivere/konsulenter: ECT, NGI, Ecofact AS

Entreprenør: Betonmast AS

Arkitekt: Tegn3 AS

AFRY Ark Studio

  • snitt2

Liknende prosjekter