Området ved Oslo S (Sentralbanestasjonen) er i sterk vekst, og transformeres med økning i bygningsmasse og antall brukere. I området pågår det pr. 2017 over ti store, omfattende plansaker.

Utviklingen har konsekvenser for de offentlige rommene i området. Økt bruk gjør det nødvendig med nye krav til utforming og kvalitet i nye og eksisterende byrom. «Områdeprogrammet for Oslo S», vedtatt av bystyret, har en visjon for området med mål om at de offentlige rommene skal være attraktive, varierte, og trygge, og invitere til opphold og sosialt samspill. Byrommene skal være oversiktlige og knyttet sammen med byen, samt ivareta og prioritere kollektivtransport, syklister og gående. 

Prosjektgruppen har utformet en todelt rapport, for å gi en helhetlig anbefaling for samtlige byrom i området. Rapporten er inndelt i en tiltaksliste og en byromskatalog. Tiltakslisten gir en oversikt over byrommene, og anbefalinger for mulig utvikling av disse. For å vise en tydelig ambisjon og konkretisering av bystyrets visjon er det utviklet en helhetsplan for området. Helhetsplanen gir ingen bindinger, men fungerer som et arbeidsverktøy ved behandling av framtidige reguleringsplaner i området. Byromskatalogen inneholder registreringer og analyse av samtlige 47 byrom innenfor planområdet, samt anbefalinger for en mulig utvikling av hvert enkelt byrom – sett i en helhetlig kontekst. 

The project group has designed a two-piece report to provide a comprehensive recommendation for all urban spaces within the Oslo S (Central Station) area. The report gives an overall view of, and recommendations for possible development of the urban spaces. The plan provides no bindings, but acts as a tool for the treatment of future regulatory plans. The report also contains registrations and analysis, as well as recommendations for a possible development of each urban space.

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, på felles bestilling fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten 

Prosjektperiode: 2016–2017

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim 

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Olav Stikbakke, Stine Bitustøyl Askje, Rune Vik og Line Løvstad Nordbye, alle MNLA

Samarbeidspartnere: Hille Melbye Arkitekter AS, Everyday Studio og Rambøll

Annet: Illustrasjoner: Bjørbekk & Lindheim

Bjørbekk & Lindheim AS

  • 2---OsloS-Programmering-copy
  • 3---OsloS-Prioriterte-byromssekvenser-copy
  • 4---OsloS-Tiltakskart-copy

Liknende prosjekter