Skien og Porsgrunn er kåret til Norges mest attraktive byer

Tvillingbyene Skien og Porsgrunn får Attraktiv by-prisen 2021 for felles innsats og samarbeid om å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet.

Foto: Skien kommune - det oppgraderte Landmannstorget i Skien Landmannstorget drone. Foto Skien kommune

Attraktive byer satser på kollektiv, sykkel og gange

Bystrategi Grenland har vært et omfattende samarbeid gjennom mange år og er nå kronet med Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling for 2021 som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I sin begrunnelse skriver juryen, ledet av Alexandria Algard, at de tradisjonsrike industribyene har greid å snu en negativ trend fra tap av industriarbeidsplasser, butikkdød i sentrum og fraflytting til en positiv utvikling i hele Grenlandsregionen.

- Utviklingen i Skien og Porsgrunn viser at gjennom samarbeid om bærekraftig byutvikling, både mellom offentlige instanser, men også med næringsliv og innbyggere, kan en få til en ny giv og dynamikk som man for kun få år tilbake ikke trodde var mulig. Skien og Porsgrunn har vært gjennom en imponerende transformasjon, sier Algard.

Bærekraftig byutvikling med bypakke Grenland

Bærekraftig byutvikling er langsiktig arbeid, og fordrer enighet om virkemidler og tiltak over tid. Det har de fått til i Skien og Porsgrunn, og det høster nå begge byene fruktene av. 

- Jeg er imponert over hvordan Skien og Porsgrunn gjennom felles innsats har skapt levende og attraktive sentrum i begge byene sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Samarbeidet og enighet om bypakke Grenland har gjort det mulig å oppgradere gater og byrom, lage nye forbindelser over elven, og tilrettelegge for kollektiv, gående og syklende. I tillegg til dette har begge byene arbeidet godt med utvikling av sine sentrum - med medvirkning, oppgraderte byrom og satsing på kulturtilbud. Dette fører med seg private investeringer, og bidrar til at en negativ trend snus. 

Juryen mener tvillingbyene Skien og Porsgrunn har lykkes i å samle innsatsen mot et felles mål. I mange nabobyer og kommuner fremstår historisk konkurranse og lokal patriotisme som et hinder for å skape utvikling. I Grenland klarte imidlertid kommunene, sammen med fylkeskommunen, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren, å enes om felles prioriteringer i en bypakke, endelig godkjent i 2015, skriver juryen.

Kommunal- og moderniseringsministeren deler ut prisen i september.
Les hele begrunnelsen (pdf)

Se tidligere oppslag på NLAs hjemmeside
Se oppslag i Arkitektnytt 25.8.

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Attraktiv by

Om prisen
Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Attraktiv by - skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Kommuner som evner å ta en ledende rolle i by- og stedsutviklingen, i nært og forpliktende samarbeid med blant andre private aktører og innbyggere, vurderes positivt. Det samme gjør bruk av innovative arbeidsmetoder, verktøy og løsninger. Prisen skal fremheve og belønne forbilder med konkrete, fysiske resultater og gode prosesser knyttet til planlegging, medvirkning og gjennomføring av planer og tiltak.

God stedsutvikling og bærekraftige areal- og transportmessige grep som fremmer kompakt by- og tettstedsutvikling og mer sykling og gange vektlegges. Samtidig er det viktig å ta vare på og skape gode friområder og attraktive bomiljø med gode boliger. De bygde omgivelsene må utformes med kvalitet og bidra til byliv, gode møteplasser og opplevelser. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for byenes arbeid.