NLA - Styrets årsmelding 2021

NLAs årsmelding er klar og sendt ut til alle medlemmer. Også i år har vi lagd illustrert utgave og med forord av president Pål Dixon Sandberg. God lesning.

Foto: Cowi Utsnitt forside

Presidentens hjørne

Last ned hele årsmeldingen her

Bli med på ÅRSMØTET 2022 i Trondheim, på Scandic Hotell Nidelven 30.4

Årsmøtet er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

PÅMELDING
De som melder seg til å delta digitalt, vil motta lenke, på e-post.
Påmelding via deltager.no

SAKLISTE - Årsmøtesakene 2022 
Sak 01 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 03 Godkjenning av fullmakter 

Sak 04 Presentasjon av nye medlemmer i 2021
Sak 05 Styrets årsmelding for 2021 med vedlegg: illustrert utgave 
Sak 06 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter m/vedlegg
Sak 07 Regnskap for 2021 m/vedlegg: Resultatregnskap m/noter og balanse; sendes medlemmene og presenteres på årsmøtet. Årsberetning 2021 - Revisjonsberetning for 2021 - Kontrollkomiteens rapport for 2021
Sak 08 Forslag til kommunikasjonsstrategi m/vedlegg: Grunnlag for innspill til årsmøtet (25 s.) og følgedokument: Kunnskapsgrunnlag (27 s.) 
Sak 09 Handlingsprogram 2022. Strategi- og handlingsplan 2023-2025 m/vedlegg: NLAs årshjul
Sak 10 Endring av vedtektene punkt 3.5:Landskapsarkitekturprisen, 2. gangs behandling
Sak 11 Endring av vedtektene punkt 3.4: Nemnder og utvalg, 1. gangs behandling
Sak 12 Styrets godtgjørelse for 2022
Sak 13 Budsjett for 2022 med rammebudsjett for 2023 m/vedlegg (sendes medlemmene)
Sak 14 Valg 2022 
Sak 13 Fagdag og årsmøte 2023. Høstkonferanse 2022