Fra NLAs årsmøte 2023

NLAs årsmøte ble avholdt på Litteraturhuset 22. april. Vi startet med ett minutts stilhet for æresmedlem Willy Thomassen, som gikk bort 29.03.2023.

Foto: Anne Guro Røsæg, fra v. Birgitte Hellstrøm, Rebecca Engh, Pål Dixon Sandberg, Else Dybkjær, Amir Hassanbeygi, Åsfrid Fagervik, Martin Steinbekken Styret i NLA_Anne Guro Røsæg

Sak 14 HANDLINGSPROGRAM 2023

Sak lagt fram av visepresident Birgitte Hellstrøm.  

Handlingsprogrammet for 2023 består av 21 punkter. Alle punkt ble nevnt og kort kommentert. I tillegg ble følgende punkter utdypet:

Pkt. 5) Gjennomføre 4-6 gratis digitale lunsjarrangementer med relevante tema for medlemmene. Dette utføres som «pilot» på enklere faglige arrangementer med mål om å bidra til inspirasjon, faglig utvikling og nettverksbygging.

Pkt. 7) Bidra til å opprette ressursgrupper/nettverk av landskapsarkitekter for idé- og informasjonsutveksling og som eventuelt kan bidra til konkrete oppgaver for foreningen. I første omgang (2023) foreslås en gruppe for de unge (nyutdannede?) og en for landskapsarkitekter som ikke lenger er yrkesaktive.  

Pkt. 8 b) Legge til rette for rullerende ansvar i lokallagene for innlegg på Instagram om unike møteplasser i sin region.

Pkt. 9) Vurdere kriterier for medlemskap i NLA, med bakgrunn i NALs vedtak 17. juni 2022 om opptak av kandidater med master i landskapsarkitektur. Vurdering og eventuelt forslag til vedtektsendring i NLAs regler legges fram på årsmøtet i 2024. 

Pkt. 14) Utvikle rapport om sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen. 

Pkt. 21) Delta i nasjonal arbeidsgruppe for bedre uterom i skoler og barnehager. 

Strategi og handlingsplan 2024-2026. Ti prioriterte satsingsområder/hovedaktiviteter.

Flere av punktene i handlingsprogrammet for 2023 videreføres i strategien for de neste tre årene.

Punkt 5: «Bidra til å utvikle og synliggjøre gode forbildeprosjekter/-prosesser som får fram landskapsarkitektens kompetanse og forslag til løsninger for å møte framtidens utfordringer» ble omtalt litt mer utdypende. Forbildeprosjekter må til. 

Spørsmål og innspill
-        Det oppfordres til at lokallagslederne melder seg på postlista for sin kommunes planavdeling, for å motta høringssaker.
-        Info fra styret: Legger til at det er kommet en Utsynsmelding om fremtidens kompetansebehov, hvor regjeringen foreslår å endre kategoriene for utdanningsnivåene. Med det nye forslaget vil blant annet kunst og arkitektur rykke ett nivå ned, noe som ikke er ønskelig. 

Signert protokoll fra årsmøtet 2023
Til illustrert årsmelding 2022

Valg

Styret i NLA
På valg:
Pål Dixon Sandberg, president         2023-2025
Birgitte Hellstrøm, visepresident      2023-2025
Åsfrid Fagervik, styremedlem           2023-2025
Amir Hassanbeygi, styremedlem      2023-2025

Ikke på valg:
Martin Steinbekken, styremedlem   2022-2024
Else Dybkjær, styremedlem            2022-2024