Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Foto: attraktivby1_800x450

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling 


Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Attraktiv by - skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Kommuner som evner å ta en ledende rolle i by- og stedsutviklingen, i nært og forpliktende samarbeid med blant andre private aktører og innbyggere, vurderes positivt. Det samme gjør bruk av innovative arbeidsmetoder, verktøy og løsninger. Prisen skal fremheve og belønne forbilder med konkrete, fysiske resultater og gode prosesser knyttet til planlegging, medvirkning og gjennomføring av planer og tiltak.

God stedsutvikling og bærekraftige areal- og transportmessige grep som fremmer kompakt by- og tettstedsutvikling og mer sykling og gange vektlegges. Samtidig er det viktig å ta vare på og skape gode friområder og attraktive bomiljø med gode boliger. De bygde omgivelsene må utformes med kvalitet og bidra til byliv, gode møteplasser og opplevelser. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for byenes arbeid. 

attraktiv_by_juryen
Attraktiv by-juryen 2021 – fra v. Edel Eikeseth, Navid Navid, Heidi Ramsvik, Sverre Landmark, Alexandria Algard, og Michael Fuller-Gee. Foto: Lindaas / KMD

Skien og Porsgrunn er kåret til Norges mest attraktive byer 2021 
Finalistene til Attraktiv by-prisen 2021
Juryens vurdering 2021