Vakre vegers pris 2016: Fylkesveg 98 Ifjordfjellet

27.01.2017 | MV

Vegdirektørens pris for vakre veger 2016 er offentliggjort. Den går til fylkesveg 98 Ifjordfjellet i Finnmark. I tillegg får Carls Berners plass i Oslo og riksveg 3 gjennom Østerdalen hedrende omtale.

Foto: Knut Opeide/SVV Opeide fv 98

Vakre vegers pris er en hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. I begrunnelsen for tildelingen av prisen til fylkesveg 98, står det Statens Vegvesens hjemmeside:
"Veganlegget gir en tilleggsdimensjon til den storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn når det er finvær. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til det naturlige sideterrenget. På deler av strekningen ligger det samiske kulturminner som det er tatt hensyn til ved den endelige plasseringen av veganlegget.

Juryen finner Ifjordfjellvegen som et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser. Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom vegtekniske krav og det åpne landskapet."

Fakta om fylkesveg 98
Byggeår: 2010-2015
Beliggenhet: Lebesby, Gamvik og Tana kommuner
Planlegging og prosjektering: Statens vegvesen Region nord
Byggherre: Finnmark fylkeskommune

Les mer om prisutdelingen og Fylkesveg 98 på SVVs hjemmeside

Knut Opeide
Foto: Knut Opeide

Juryen består av:
Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening, NLA (juryleder)
Leif Ingholm, Tekna
Magne Meland, Norske arkitekters landsforbund NAL
Jørn Hilmar Fundingsrud, Miljøverndepartementet / Riksantikvaren
Marte Aas, KORO Kunst i offentlig rom
Kirsten G. Lunde, NMBU, Institutt for landskapsplanlegging
Siri Merethe Bakken, NTNU, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Hedrende omtale til riksveg 3 gjennom Østerdalen

Riksveg 3 gjennom Østerdalen har hatt mange utforkjøringsulykker og viltpåkjørsler. Her er det gjennomført tiltak langs hele vegstrekningen for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen blir bedre og ulykkene reduseres. Vegetasjonsrydding har gitt bedre visuell kontakt med landskapet langs vegen, og det er anvendt punktvis lyssetting og opplyst landskapskunst med fargerike elggevir langs strekningen.

Juryen finner arbeidet med trafikantens opplevelse som et utradisjonelt, driftsbasert trafikksikkerhetsprogram som særlig interessant og med stor overføringsverdi. Evalueringer viser at tiltakene har gitt nedgang i ulykkestallene og oppfattes entydig positivt av trafikantene.

Les mer om Rv 3 - Trafikantens opplevelse i NLAs prosjektdatabase

Hedrende omtale til Carl Berners plass, Oslo

Juryen finner ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Det er gjennomført nyplanting av gatetrær. Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.

Les om Carl Berners plass i NLAs prosjektdatabase

Se oppslag i Osloby 26. januar