Mulighetsanalyse for Bergenhus bydel ble gjennomført våren 2020. Målet var å vurdere bydelens ulike gater for å avklare egnethet for utplanting av nye gatetrær.

Analysen tok hensyn til gatebruk, gatebredde og andre forhold som kan påvirke treplanting. I etterkant av mulighetsanalysen ble det utarbeidet en plan som viser behovet for gatetrær i Bergenhus bydel. Gjennom dette arbeidet ble hele bydelen vurdert. Etter å ha gjennomført befaringer og foretatt studier av kart og foto, ble det utarbeidet en nøktern og en ambisiøs plan, som viser hvor det bør prioriteres å etablere nye gatetrær. Det er sett på sammenhengen mellom eksisterende vegetasjon, bygningstypologier i de forskjellige delområdene og tilgjengelige arealer i gateløpene. Områder med tilstrekkelig vegetasjon i dag, har ikke vært prioritert i arbeidet med beplantningsplanen. Bergen kommune arbeider nå (2023) med å gjennomføre den ambisiøse planen for beplantning av gatetrær. 

---
Sweco carried out a feasibility analysis for the Bergenhus district in 2020, where the aim was to provide an assessment of the district’s various streets with a view to clarifying how suitable they are for the planting of new street trees. The analysis considered street use, street width and other conditions that affect tree planting. Following the feasibility analysis, a plan was drawn up showing the need for trees in the streets of Bergenhus. Sweco’s landscape architects drew up a limited and an ambitious plan, which shows where priority should be given to establishing new street trees. Bergen municipality is now working on implementing the ambitious plan for planting street trees.
 

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten v/ Tom Sandahl

Prosjektperiode: 2020–2022

Prosjektansvarlig: Karl-Magnus Forberg Eikeland MNLA

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sissel Øye MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Karl-Magnus Forberg Eikeland, Sissel Øye, Malin Flesland, alle MNLA og Maja Melberg

Samarbeidspartnere: Vestlandsarboristen v/Harald Bratseth

Sweco Architects Bergen

  • 03 Beplantningsplan_prioritering
  • 02 Beplantningsplan_Mobilpunkt _ErikPontoppidansGate

Liknende prosjekter