Planområdet ligger nordvest i Sola kommune og er avgrenset av rv. 509 i vest og jordbrukslandskap i øst.

I vest ligger den utbygde delen av Tananger, med bolig- og sentrumsbebyggelse, og næring og industri lokalisert rundt Risavika.

Nærhet til hovedtraseen for kollektivtrafikk gir overordnede føringer for tetthet til boligområdet, fra 4–8 boliger per dekar. Området planlegges utbygd med ca. 270 boenheter i ulik typologi;
fra rekkehus og firemannsboliger til lavblokker.

Planområdet har mange spennende og flotte kvaliteter; rødlisteartet lav i løvskog, automatisk fredede kulturminner, skytestillinger fra 2. verdenskrig og verdifullt landskapsområde mot Hafrsfjord.

Det tverrfaglige teamet med landskapsarkitekter, arkitekter og arealplanleggere har vektlagt gode bomiljøkvaliteter, med en utbygging som både harmonerer og gir noe tilbake til om­givelsene. En grundig landskapsanalyse og forprosjektfase har gitt et robust konsept og plangrep.

 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Sola, Rogaland

Oppdragsgiver: ØsterHus Tomter AS

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: Ca. 65 daa

Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA

Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gro Karin Hettervik

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kenjiro Kito

Rambøll, Stavanger

  • Haga Vest2
  • Haga Vest3
  • Haga Vest4
  • Haga Vest5

Liknende prosjekter