Arbeidet med en forstudie for transformasjons­området i Nordre Ål er initiert av kommuneplanens arealdel.

En tverretatlig arbeidsgruppe og verksted­samlinger med grunneierne har vært førende for prosessen. Prosjektområdet er i dag preget av utbyggingen på 80-tallet til bilrelaterte formål og næring. Områdene ble utbygd med lav tetthet og stor avstand mellom bygningene. En viktig problemstilling har vært hvordan nye boliger kan kombineres med næring, blant annet storvarehandel.

Hovedgrepet i planen er å gjenskape gata som det viktige fellesrommet. Det foreslås en overordnet struktur, med gatenett i sammenheng med tverr­gående blå-grønne strukturer. Dette deler området inn i delområder, som organiseres i kvartalsstruktur med ulik grad av urbanitet.

Forstudien viser at et betydelig antall nye boenheter kan oppnås med en fortetting i nye kvartaler. Helhetsgrepet med gatenett og blå-grønne strukturer er viktig for å gjøre området attraktivt og funksjonelt. Strukturen gir mulighet for fleksibilitet i utforming av bebyggelsen, i ulike delområder og kvartaler. 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Lillehammer, Oppland

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: desember 2012-april 2014

Areal/størrelse: 500 daa

Prosjektansvarlig: Rambøll AS, Lillehammer

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingfrid Lyngstad MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS, Lillehammer

Henning Larsen, Lillehammer

  • Lillehammer
  • Lillehammer3
  • Lillehammer4
  • Lillehammer5
  • Lillehammer6

Liknende prosjekter