UiT Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Statsbygg ønsket å få utarbeidet en campusutviklingsplan for UiT Alta. Bestillingen var å utarbeide en temarapport for uteområder, mobilitet og stedsutvikling.

Målet med campusplanen er å sikre en helhetlig og langsiktig plan for effektiv og god bruk, og utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur som støtter institusjonens faglige og strategiske målsettinger. 

Det har vært gjennomført gåturer og møter med arbeidsgruppen for å kartlegge dagens bruk, få innspill til problemområder og forslag til forbedringer. Det er i tillegg faglige tema som strekker seg fra tilknytning til sentrum, bebyggelsesstruktur, landskapsrom, mobilitet, veifinning, aktivitetsområder, inngangssoner, siktlinjer, grønnstruktur, biologisk mangfold, klima, grunnforhold, samt forhold til gjeldende arealplaner. Temarapporten beskriver eksisterende situasjon, behov og utviklingstrekk for campus UiT Alta. Neste fase vil omfatte analyser og mulighetsstudier.

The UiT Norwegian Arctic University has commissioned Statsbygg to prepare a campus development plan for UiT Alta. The task has included preparing a thematic report for outdoor areas, mobility, and site development. The aim of the Campus plan is to ensure a comprehensive and long-term plan for efficient and good use and development of buildings, property and infrastructure, which supports the institution's professional and strategic objectives. 

There have been walks and meetings with the working group to map the current use, get input on problem areas and suggestions for improvements. There are also academic topics that range from connection to the city centre, building structure, landscape space, road finding, activity areas, entrance zones, sight lines, green structure, biological diversity, climate, ground conditions, and conditions to current area plans. The thematic report describes the existing situation, needs and development features for the UiT Alta campus.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Alta, Troms og Finnmark

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2020

Areal/størrelse: 30 daa

Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Diana Horvath, Aaron Feicht

Annet: Visualisering: Taktile Studio

VERTE landskap–arkitektur AS

  • 02_Campusplan UiT Alta_traffik1_Vektor_VERTE
  • 03_Campusplan UiT Alta_traffik2_Vektor_VERTE
  • 05_Campusplan UiT Alta_Process_Vektor_VERTE

Liknende prosjekter