I forbindelse med Nye Veiers nye miljøstrategi har Sweco hjulpet selskapet med å utvikle et verktøy som skal sikre nasjonale og regionale landskapsverdier i store veiprosjekter. Verktøyet har vært under utvikling siden 2018.

I 2022 gjennomførte Nye Veier en verdioptimalisering for den planlagte motorveien mellom Tvedestrand og Bamble. Her har verktøyet blitt brukt på rundt 30 alternativer. Resultatene har så dannet grunnlag for å fastslå hvilke veikorridorer som best vil kunne ivareta landskapsverdier. Miljøindikatorsystemet består av seks separate indikatorer. Hver indikator representerer en landskapskvalitet som er felles for mange sektorer og fag. Dette gir grunnlag for å kunne ivareta helheten i landskapet slik det er gitt av Europarådets landskapskonvensjon. Systemet er også aktuelt i andre prosjekter enn infrastrukturprosjekter. Indikatorresultatene blir beregnet ut fra veiens senterlinje. Beregningsresultatene fordeles deretter på en skala fra null til ti. Null indikerer god miljøtilstand, mens ti indikerer dårlig miljøtilstand. Beregningsresultatene skal også kommenteres av hvert enkelt fag. 

På prosjektet E18 Tvedestrand–Bamble viste resultatene både store og mindre forskjeller mellom de ulike alternativene: 

  1. Barrieregrad, som indikerer hinderkonsekvenser for beboere, brukere og dyr, var for alle alternativene stor. 
  2. Korridorgjenbruk, som indikerer andel av eksisterende vei som brukes på nytt, varierte fra ingen gjenbruk til gjenbruk av hele den eksisterende E18. 
  3. Arealbeslag, som indikerer areal som disponeres til veiformål, lå fordelt rundt midten av skalaen. 
  4. Verdibeslag, som indikerer tap av nasjonale og regionale landskapsverdier, var for alle alternativene nokså lavt. 
  5. Terrengendring, som indikerer omfanget av irreversible inngrep, varierte betydelig mellom de ulike korridorene. 
  6. Audiovisuelt felt, som indikerer veiens hørbarhet og synlighet for beboere og brukere, lå nokså samlet omkring middels tilstand. 

De samlede resultatene viste derfor at korridorene på denne strekningen særlig skilte seg fra hverandre på gjenbruk av eksisterende vei og omfanget av irreversible terrenginngrep. 

---
As part of Nye Veier’s new environmental strategy, Sweco has developed a tool that will ensure national and regional landscape values in large road projects. In 2022, Nye Veier carried out a value optimization for the planned motorway between Tvedestrand and Bamble. Here, the tool has been used on around 30 proposals. The environmental indicator system consists of six separate indicators. Each indicator represents a landscape quality that is common to many sectors and disciplines. This provides a basis for being able to look after the entirety of the landscape as provided by the Council of Europe’s Landscape Convention. The indicator results are calculated from the road’s centreline. The calculation results are then distributed on a scale from 0 to 10. 0 indicates good environmental condition, while 10 indicates poor environmental condition. The calculation results must also be commented on by each individual subject.
 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Gjerstad, Kragerø, Bamble i Agder, Telemark og Vestfold

Oppdragsgiver: Nye Veier AS v/Stian Blindheim

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 01.01.2022–16.11.2022

Areal/størrelse: 55 km

Prosjektansvarlig: Karl Arne Hollingsholm

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, region Telemark

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marius Fiskevold MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nina Wethe Rognlien

Sweco Norge AS, region Telemark

  • E18TB_Miljøindikatorer_7_Vurderte korridorer

Liknende prosjekter