Eikelund boligfelt ligger på en fjellrygg litt syd for Holmestrand sentrum, nærmest «svevende» over byen og med utsikt over Oslofjorden. Likevel tilbaketrukket, usjenert og i landlige omgivelser.

Gården Eikelund har en historie som strekker seg tilbake til 1756. En førende forutsetning for utbygging til boligformål, var at det skulle utarbeides en landskapsanalyse, der hensynet til landskap, topografi og vegetasjon, skulle være førende for planforslaget. 

Landskapsarkitekten ble valgt som utførende for landskapsanalyse og bebyggelsesplan og har vært sentral i utvikling av prosjektet, i tett samarbeid med arkitekten. Planforslaget omfatter totalt 230 daa. 30 daa er avsatt til boligformål med 112 boenheter, fordelt på eneboliger, tomannsboliger og leiligheter. 

Eikelund er som navnet viser til, preget av eikeskog, med sju fredede eiker, to av dem hule. En amfibiedam med rødlistede salamander, ble innarbeidet som en kvalitet i bebyggelsesplanen. Sammen med et eldre stabbur og eksisterende trær markerer disse elementene adkomsten til området. To grøntdrag fra åsryggen i øst til en ravinedal i vest omgir og bryter opp bebyggelsesplanen i flere utbyggingsfelt. Søndre grøntdrag knytter sammen en naturlig kolle med utsiktsplass på toppen, inkorporerer verneområde for en av huleikene, rester av en historisk hage opprinnelig tilknyttet gårdsbruket, videre til en stor ravinedal i vest. Grøntdraget leder mot byen, og er tilrettelagt for gangtrafikk. Nordre grøntdrag knytter toppen av åsryggen sammen med en fin furuskog. I begge landskapsdragene er det lagt til rette for naturlek og turstier. Det er lagt stor vekt på bevaring og pleie av eikeskogen, som en kvalitet og identitetsmarkør i prosjektet. 

---
EikelundBoligfelt is located on a mountain ridge, a little south of the centre of Holmestrand, almost “floating” above the town. Here is the view over the Oslo Fjord and the forest your nearest neighbours. Eikelund has a history stretching back to 1756. A leading prerequisite for development for residential purposes, was that a landscape analysis should be prepared, in which consideration of the landscape, topography and vegetation should be the guiding principle for the planning proposal. The planning proposal includes a total of 230 acres, with 30 acres set aside for residential purposes, with 112 housing units, divided into detached houses, semi-detached houses, and apartments.
 

Eikelund is characterized by oak forest, with 7 legally protected oaks, of which 2 are cave oaks. Consideration of vegetation, landscape and terrain was a premise for the development of the project – not a problem, but a premise that should give the project a distinctive quality and identity. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Holmestrand, Vestfold

Oppdragsgiver: Eikelund AS v/Ole Johan Olsen og Jon Kåre Larsen (grunneier)

Byggeår: 2015 – løpende

Prosjektperiode: Planområdet 230 daa, boligområdet ca 30 daa

Landskapsarkitekt: GG Landskap as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Tree Solution v /Glen Read, Norconsult

Arkitekt: Context AS (reguleringsfase) og Spir Arkitekter (reguleringsplan)

Idé/initiativtaker: Format v/Ole Johan Olsen.

Prosjektgruppe: Format Eiendom v/Ole Johan Olsen, grunneier Jon Kåre Larsen, Context as v/Rolf Hagen, GG as v/Gullik Gulliksen

Annet: Landskapsanalyse, bebyggelsesplan, landskap utført av GG Landskap AS i samarbeid med Context as

GG Landskap as

  • Eikelund hagen2b
  • Eikelund topp
  • Eikelund_illustrasjonsplan
  • Flyfoto4zoom
  • Eikelund_utomhusplan

Liknende prosjekter