Ekebergplanen ble påbegynt høsten 2012, og tar sikte på å ivareta og dyrke videre visjonen om et grønt Lier. Planen legger til rette for en variert utbygging med både lav blokkbebyggelse, rekkehus og selveiertomter.

De eksisterende vannveiene er brukt som strukturerende element og rammeverk for organisering av byggeområdene. Slik sikrer man en grøntstruktur som leder overvann fra bygge­områdene ut i grøntdragene. Grøntdragene vil fungere som fordrøyningsareal, og forsinke tilførsel av mer overvann i elvene ved flomtopper. Det blågrønne rammeverket skaper gode, interne forbindelseslinjer, gode buffersoner og fine grøntområder for lek og opphold.

Gangstier, sykkelstier og skogstier legges i nettverket. Vegetasjonsbeltene skaper naturlig forbindelse til skogsområdet omkring, og vil for framtidig utbygging skape gode forbindelses­linjer mellom de ulike utbyggingsområdene. Lekeområdene er lokalisert i det grønne nettverket. De ligger i stor grad skjermet for biler, og er lett tilgjengelige gjennom bilfrie stikkveier. Veistrukturen er organisert gjennom en felles adkomstvei med forgreininger av stikkveier som følger terrenget.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Lier, Buskerud

Oppdragsgiver: Skanska Bolig AS

Prosjektperiode: 2012-2014

Areal/størrelse: 78 daa

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Bergen, tidligere TAG Arkitekter Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mads Engh Juel MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco AS

Arkitekt: TAG arkitekter AS

Sweco Architects Bergen, tidligere TAG Arkitekter Bergen

  • Ekeberg Lier2
  • Ekeberg Lier3
  • Ekeberg Lier4
  • Ekeberg Lier5
  • Ekeberg Lier6
  • Ekeberg Lier7
  • Ekeberg Lier9

Liknende prosjekter