Bjørvika spiller en viktig rolle i transformasjonen av Oslos havnefront og byens framtid.

Samtidig har området en historie som strekker seg tilbake til byens grunnleggelse i år 1050. Arkeologiske utgravninger i undergrunnen har avdekket et av de største funnene i Norges historie. Utviklingen av Eufemias plass har forsøkt å etablere en ny, urban møteplass, samtidig som historiske funn har blitt innpasset i designet for å ta del i byens framtid.  

Byplangrepet for kontor- og boligkvartalet Eufemias plass tar utgangspunkt i prosjektets strategiske beliggenhet som portal til Bjørvika fra Gamlebyen og plassering i enden av siktlinjen fra Operagata. Plassen skaper forbindelse mellom den bakenforliggende byen og havnepromenaden. Det offentlig tilgjengelige gårdsrommet inviterer inn ulike brukergrupper og framstår som et sammenhengende torg med mindre soner. Disse veves sammen av kunst, beplantning og et nøye planlagt bygulv.  

Under utgravingene ble det funnet rester av den gamle Bispegata, lagt i storgatestein fra 1870. Storgatesteinen er gjenbrukt som plassens hovedbelegg og er en viktig formidler av stedets historie gjennom flere ombygginger. Overflaten på storgatesteinen har blitt saget til for å oppfylle kravene til universell utforming.  

De arkeologiske utgravningene har vist at havne- og kaianlegget i Oslo strakte seg over store områder og var konstruert av laftede tømmerstokker fra 1500-tallet. Deler av kaianlegget lå akkurat der Eufemias plass ligger i dag, hvilket betyr at plassen har vært et viktig åsted for handel og kunnskapsutveksling siden Dronning Eufemias tid. Historien er videreformidlet i plassens design gjennom den offentlige møbleringen, plassert langs det man antar er den gamle kaikanten. Møbleringen består av laftede benker av malmfuru i en moderne tolkning av gammel byggeskikk. Bak benkene er en frodig, grønn hage mot kontorbyggets fondvegg, som skaper en overgang mellom ulike brukere. Eufemias plass tar tak i områdets historiske verdi og innlemmer historiske elementer i et nytt byplangrep ved porten til Bjørvika.

---
Bjørvika has played a key role in the transformation of Oslo’s waterfront, stretching back to the city’s establishment in the year 1050. Digging in the area proved to be one of the most important archaeological discoveries in Norway’s history. Development of Eufemiasplasshas aimed to create a new, urban meeting place while integrating the site’s long history. Eufemiasplasshas a role as gateway to Bjørvika and connector of the city to the harbour promenade. Additionally, the public square is used by residents, office workers and visitors. Archaeological digging found remains of the historic cobblestone street, Bispegata. The cobblestones have been reused as the square’s main paving and important remnant of its past. The harbour and pier from the 1500’s found under digging has inspired the site’s public furnishing which uses the same building techniques of the time.  

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Gamle Oslo, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo S Utvikling

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2015–2020

Areal/størrelse: Nybygg 34 350 m2 / Gårdsrom 2 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 20-30 mill. kr for uteområdene

Prosjektansvarlig: Studio Oslo landskapsarkitekter

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ashley Conn MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marius Løkken Skogvang, Max Gitenstein MNLA

Entreprenør: Vedal AS

Anleggsgartner: Skaaret AS

Kunstner: Jeppe Hein (benkene)

Arkitekt: A-lab

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • 2_Eufemias plass
  • 3_Eufemias plass
  • 4_Eufemias plass
  • 5_Eufemias plass
  • 6_Eufemias plass

Liknende prosjekter