Fossbekk Brygge ligger kun 800 meter fra Lillesand sentrum. Området er et transformasjonsområde der moderne boliger har tatt over for gammel industri. 

I 100 år ble det drevet sagbruk på Fossbekk, Fosbæk Bruk AS, etablert i 1912 av gründer G. A. Vennesland. Det dannet seg et helt lite samfunn rundt sagbruket, med arbeidere og deres familier. I gode tider jobbet det opp mot 70 ansatte på bruket. I dag deltar etterkommere av Vennesland i utviklingen av Fossbekk Brygge gjennom Fossbekk Sameie ANS. Fossbekk Brygge består av fire boligblokker med underjordisk garasjeanlegg, et stort grøntanlegg og en småbåthavn. De to første blokkene, med 19 boenheter, ble ferdigstilt i 2014. De to siste blokkene, med 24 boenheter, ble ferdigstilt i 2016.

Grøntanlegget er romslig og delvis regulert som friområde, som overtas av Lillesand kommune etter at anleggsfasen er ferdig. Anlegget har mange elementer; to hovedgangadkomster, torg, tre sandlekeplasser, kvartalslekeplass, en stor åpen gressplen for lek og opphold, brygger, strand og badeplass. Området er utstyrt med enkeltbenker, sittegrupper med bord, sykkelpullerter og lekeapparater for store og små.

Adkomsten til anlegget er fra vest, men det henvender seg i østlig retning mot fellesarealene, småbåthavnen og sjøen. Hovedadkomstene og deler av grøntanlegget er anlagt på dekke over parkeringsgarasje. Langs hovedadkomstene er det kanter av lave murer i rød prikkhogd granitt. For å komme ned til lekeplassene, bryggene, stranden og småbåthavnen fra boligene passerer man torget, som ligger midt i anlegget. Hovedadkomster og torg har gangbaneheller av betong, mens det er brukt asfalt på stier. Anlegget er beplantet med solitærtrær, hekk ved leilighetene på bakkeplan, buskfelt ved fellesarealer, samt åpne plenarealer. Anlegget har gode solforhold og god utsikt mot skjærgården og sjøen.

 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Lillesand, Aust-Agder

Oppdragsgiver: Fossbekk Brygge AS

Byggeår: 1. byggetrinn 2014, 2. byggetrinn 2016

Prosjektperiode: 2012-2016

Areal/størrelse: 10 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 10 mill. kr

Prosjektansvarlig: Fossbekk Brygge AS v/Thom-Helge Henriksen, Multiconsult ASA v/Arne Kristian Skiftenes og Frode Larsen

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Svanur Larusson MNLA, Multiconsult ASA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Svanur Larusson MNLA og Torry Nygård (1. byggetrinn)

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult ASA

Entreprenør: AF-Gruppen (hovedentreprenør), TT-Anlegg AS (grunnarbeider)

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Arkitekt: Egg Arkitektur AS v/ John A. Øyna

Annet: Foto: Svanur Larusson

Multiconsult, Region Sør, Kristiansand

  • Fossbekk_Svanur_1
  • Fossbekk_Svanur_2
  • Fossbekk_Svanur_3
  • Fossbekk_Svanur_4
  • Fossbekk_Svanur_5

Liknende prosjekter