Det gamle industriområdet til Fredrikstad Mekaniske Verksted Vest på Kråkerøy skal transformeres til en urban utvidelse av sentrum. SOLA har hatt ansvar for det offentlige byrommet, hvor ideen har vært å foredle det gamle industrimiljøet og tilrettelegge for byliv, bokvaliteter og bruk gjennom varierte opplevelser og høy standard på torg, promenader og parkdrag.

Planen støtter opp om Fredrikstad kommunes mål om en styrking og utvidelse av sentrum rundt, og med, elverommet. FMV Vest skal bli et bærekraftig og framtidsrettet byområde med utgangspunkt i den eksepsjonelle tilknytningen til sjøen og den historiske industrivirksomheten som knytter seg til dette. Viktige premisser i prosjektet har vært ansvarlig forvaltning av kulturarven og innlemmelse av viktige kulturverdier som en naturlig del av byrommene og det nye bylivet.

Området planlegges som et tett, levende og bilfritt byområde, med boliger, kulturopplevelser, næring/handel, kontor og nye arbeidsplasser. Her satses det på grønn mobilitet og effektiv offentlig kommunikasjon. Det blir store grøntarealer, orientering mot vannet og tilrettelegging for rekreasjon, med et variert tilbud og aktivitet store deler av døgnet. Med utgangspunkt i eksisterende landskaps- og kulturminnekvaliteter organiseres prosjektet rundt fire akser – campus-, by-, dokk- og park-aksen. Målet er å skape et hierarki av ulike typer by- og landskapsrom, som framhever de ulike kvalitetene og opplevelsene i området. Spesielt opplevelsen av den gamle dokka vil gi en unik og særpreget landskapsopplevelse. 

Området skal utvikles etappevis og av ulike aktører. De mest sentrale by- og gaterommene samt hele Dokka blir en viktig første del av utviklingen. Dette medfører at gode park- og byrom kan opparbeides tidlig og gi viktig sosial og økologisk infrastruktur allerede fra begynnelsen av boligutviklingen og de første næringsetableringene. 

 

The old industrial areas at FMV Vest in Fredrikstad will be transformed into an urban extension of the city centre, focused on the industrial environment and its close relationship to the water. SOLA has been in charge of developing public spaces that enhance the experience of the industrial heritage while adapting the area for recration, urban life and quality living environments. The area will be a dense, bust-ling and car-free urban quarter, with housing, culture, shopping, and offices. 

Large green areas, attention towards the water and a variety of opportunities for recreation are planned to attract people throughout the day and year. The project is organised around four axes that will highlight different landscape and heritage qualities, where particularly the old dry dock will be a unique experience.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Fredrikstad, Viken

Oppdragsgiver: Jotne Eiendom v/Per Olav Bernhardsen og Jon Eirik Sørensen, Selvaag Bolig v/Bjørn Andersen

Prosjektperiode: 2020–

Areal/størrelse: 140 daa hvorav 95 daa by- og gårdsrom, 115 000 m2 bolig (1250 leiligheter i trinn 1) 85 000 m2 næring/kultur/kontor

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ashley Conn MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ashley Conn MNLA, Ole Rydningen, Julie Guiraud, Marius Løkken Skogvang, Maxwell Gitenstein MNLA

Rådgivere/konsulenter: Kulturminnehjelpen v/ Ellen Devold

Arkitekt: Reguleringsarkitekt: ALT.ARKITEKTUR. Feltarkitekter: ALT.ARKITEKTUR, Hille Melbye Arkitekter AS, Code: arkitektur AS, ARCASA Arkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS.

Samarbeidspartnere: 3D Estate (illustrasjoner)

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • FMV 2
  • FMV 1
  • FMV 4
  • FMV 5

Liknende prosjekter