Prosjektet ligger på Nautøyene i Herøy kommune, ytterst på Helgelandskysten. Hensikten med planen er å tilrettelegge for reiselivs- og turistnæring, fritidsbebyggelse og ulike friområder til allmenn bruk.

Detaljreguleringen legger til rette for utbygging av ca. 100 fritidsboliger organisert rundt tun og veinett, tilknyttet et marint opplevelsessenter med ca. 30 utleiehytter/rorbuer, serviceanlegg og småbåtanlegg. Nautøyene er i stor grad ubebygd, og ligger nær det lille lokalsamfunnet på Seløy. Lanskapsinntrykkene i denne regionen kan oppsummeres med høy himmel og grunt hav med utallige øyer, holmer og skjær. Fjellpartiene Syv Søstre og Dønnamannen danner landemerker og er viktige rekreasjonsområder og orienteringspunkt.

Konseptet var å skape gode og spektakulære naturopplevelser ved å la besøkende komme nær naturen, naturkreftene og alle mulighetene som området gir gjennom å bo i hyttene/rorbuene, delta på aktiviteter eller besøke øyene. Nautøyene har i dag et ubenyttet potensiale som gjennom tiltaket vil styrke og gi lettere tilgjengelig for alle. Servicesenteret er planlagt som selve tyngdepunktet og hjertet på Nautøya, og er tenkt som base for den lokale reiselivsbedriften Seløy Kystferie sin virksomhet. Dette vil være utfartssted for aktiviteter i området som sykling, dykking, rib-tur, kajakk- og båtutleie med mer. Aktivitetene bidrar til å styrke kommunen og lokalsamfunnet. 

Som en del av arbeidet med reguleringsplanforslaget er det utarbeidet et planprogram og en konsekvensutredning som tar for seg temaene landskapsbilde/kulturlandskap, friluftsliv, strandsone, sjøområder og samisk natur- og kulturgrunnlag. Tiltaket skal spille på lag med de naturgitte forutsetningene på stedet og skape minst mulig inngrep, der plassering og utforming er gitt av terrenget og omgivelsene. Det metodiske arbeidet med konseptet for reguleringsplanen består av befaringer og egnethets- og lokaliseringsanalyser (verdivurderinger). Landskapets tilbud og begrensninger ble lagt inn på kartet, samt prosjektets ulike krav. Dette har så dannet grunnlaget for plasseringen av prosjektets ulike elementer. Til tross for at øynene er flate og ligger lavt i terrenget er det små variasjoner som skaper fremherskende retningsdannelser, områdedannelser i strandsonen og grøntdrag, samt barrierer i form av bratte skrenter. Hyttenes plassering har sin begrensning i stormflogrensen, utvidet byggelinje og grøntområder, LNF. En grundig befaring har sikret at hver av tomtene er attraktive, med utsyn og minimale terrenginngrep for infrastruktur og bygg. 

Location: Nautøyene in Helgeland, Herøy municipality. The purpose is to facilitate tourism. The concept was to create spectacular natural experiences by allowing visitors to come close to nature and the unique qualities offered by the area. The site contains 130 cabins. Strong focus on careful landscape adaptation and integration.

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Herøy, Nordland

Oppdragsgiver: Seløy Kystferie AS v/Torbjørn Folgerø

Byggeår: Sluttbehandlet med vedtak i Kommunestyret 27.10.2015

Prosjektperiode: 2014–2015

Areal/størrelse: Ca. 950 daa inkl. 50 meter ut i sjø. Øyenes landareal er ca. 530 daa

Kostnad inkl. MVA: 900.000,–

Prosjektansvarlig: Grim Almhjell

Landskapsarkitekt: Selberg Arkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siv Minna Aastorp MNLA

Arkitekt: Bente Bolme Aasetre, Beate Moe Hansen MNAL

Selberg Arkitekter AS

  • FritidsboligerNautøyene2
  • FritidsboligerNautøyene3
  • FritidsboligerNautøyene4
  • FritidsboligerNautøyene5
  • FritidsboligerNautøyene6

Liknende prosjekter