Frøylandsparken omfatter et sentralt grøntdrag regulert til offentlig friområde, et åpent bekkeløp med flomhåndtering, og turstier i naturpark med innslag av aktivitetsområder – viktige element for høy stedskvalitet i de nye bolig-områdene.

De tekniske planene er utarbeidet etter et tverrfaglig konsept utviklet ved detalj-regulering av boligområdet Frøylandsparken BK8 i Time kommune, tilrettelagt med infrastruktur og friområder for inntil 204 boenheter.

Tomten er et åpent kulturlandskap med skålform mot vest, der bekkeløp for opp---samling av overvann åpnes. Turveier legges i lavereliggende deler av området og dette disponeres også til grøntdrag. Vannveiene bestemmer plassering av grønne friområder og turveier. 

Mot det offentlige grøntdraget er det planlagt flermannsboliger i en fingerstruktur og mot tilgrensende boligfelt er det planlagt småhus. Boliger mot grøntdraget har et begrenset privat uteareal. Fellesarealene bringer grøntdraget inn mellom husene. Feltet har en landskaps-tilpasset, organisk struktur. Veiene er formet for å ligge best mulig i terrenget og er tilpasset terrenget best mulig. Ny barnehage er sentralt plassert ved innkjøringen til feltet, med god kontakt til grøntområdene.

 

The main issue to successfully establish this new housing area, was to control the natural water-flow through the area, and to point out 
a sustainable greenstructure plan.

The concept is based upon the need for space for local recreation and playgrounds and is addressing daywater issues. Alltogether this resulted in a natural park running through the low point of the area. The park containing open water management, was given a typical green finger design into the new housing-area. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Time, Rogaland

Oppdragsgiver: Øster Hus Gruppen

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2015–2016

Areal/størrelse: 16 daa

Prosjektansvarlig: Martin Mitchell, Samferdsel, Asplan Viak AS, Stavanger

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud MNLA og Kristina Hillnhütter

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ida Helen Tørud, Målfrid Folkvord, begge MNLA, Kristina Hillnhütter

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (plan, veg, VA, RIB)

Entreprenør: Mellomstrand AS

Arkitekt: Øster Hus Gruppen

Idé/initiativtaker: Øster Hus Gruppen

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Frøylandsparken 2_Friområdet med dammen Foto Jack Jensen
  • Frøylandsparken 4_Terskel og bru Foto Jack Jensen

Liknende prosjekter