Reguleringsplanen for Eidsiva Bioenergi ble utarbeidet i 2010/11. Planen legger til rettet for at Eidsiva Bioenergi kan realisere sitt biobrenselsanlegg på Gjøvik. Planen er å bygge et 20-30 MW forbrenningsanlegg basert på returtrevirke og hogstavfall.

Anlegget vil bestå av en energisentral, brensellager, kontor og diverse rom, samt manøvreringsareal. Det er lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger og terrengtilpasning. Bygningsmaterialene skal gjenspeile den miljøvennlige energiproduksjonen på området, i form av ubehandlede fasadematerialer og taktekking med sedum. Byggehøydene er tilpasset tilstøtende terreng. 3D-modellen har vært et sentralt arbeidsverktøy gjennom hele planprosessen. Gjennomføring av byggeprosjektet startes i 2012.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Gjøvik

Oppdragsgiver: Eidsiva Bioenergi as

Prosjektperiode: 2010-2011

Prosjektansvarlig: Feste Kapp as

Landskapsarkitekt: Feste Kapp AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hans Olav H. Egge MNLA

Samarbeidspartnere: Norsk Energi og Norconsult

Feste Kapp AS

  • Gjøvik Bio_2

Liknende prosjekter