Innovasjonsprosjektet Grønn Fjellhagelandsby tar opp relevante samfunnstemaer omkring bærekraftig hytteutvikling.

Prosjektet jobber med dagens utfordringer knyttet til nedbygging av verdifull natur, infrastruktur, energi- og transportkrevende utvikling. Prosjektet utforsker hvordan nye hyttekonsepter kan bidra til å øke biologisk mangfold særlig knyttet til kulturlandskapet. 

Prosjektet var organisert rundt verksteder med bred deltakelse der holdninger til hytta, sammenhengen mellom hytte og natur, inngrep, stedstilpasning, kulturlandskap og kretsløp, transport, energi-, ressurs- og materialbruk ble diskutert. Prosjektet har også sett på tema som miljøprofil og sosial verdiskaping, og samspillet mellom hytteeier og lokalsamfunn. Prosjektet resulterte i tre ulike hyttekonsepter: urbanhytta, seterhytta og naturhytta. På ulike måter utforsker disse tre hvordan hytta i større grad kan knyttes til landskapet, og kretsløpene til stedene de befinner seg I, – blant annet ved å utforske deling og sambruk av funksjoner. Konseptene ble målt og utviklet gjennom Breeam Communities for å finne nye løsninger på de ulike temaene. 

 

Pir II in collaboration with Næringshagen has designed an innovation prosess to explore alternative sustainable leasure concepts in cabin communities. The project was organized trough a series of workshops in Oppdal to develop ways to reduce the environmental impact leisure is having on the landscape and suggests 3 new concepts of cabins – The Urban cabin, the Farmstead cabin and the Nature cabin. The three concepts where tested with the framework of Breeam Communities.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Oppdal og Rennebu, Trøndelag

Oppdragsgiver: Nasjonalparken Næringshage v/ Tina Lihag Selbæk

Prosjektperiode: 2017–2018

Prosjektansvarlig: Katy Chada

Landskapsarkitekt: Pir 2 Oslo AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Betsey-Marie Eskeland

Arkitekt: Katy Chada MNAL

Idé/initiativtaker: Nasjonalparken Næringspark

Prosjektgruppe: Katy Chada, Betsey-Marie Eskeland, Alise Plavina

Annet: Illustrasjoner: Pir II

Pir 2 Oslo AS

  • 1_Konsept_Urban_hytta
  • 2_Konsept_Seter_hytta
  • 3_Konsept_Natur_hytta

Liknende prosjekter