Tverrfaglig prosjekt for utvikling av sentralt område i Sandnes by. Prosjektet er en del av Framtidens byer. Landskapsarkitektens bidrag har vært konkretisering av formgiving, materialbruk og aktiviteter i de ulike delene.

Ulike uteområder er tydelig definert i dette nye byområdet som i hovedsak planlegges bilfritt:

  • En attraktiv kaifront med sport og aktiviteter, en promenade mot sør (solsiden) foran nye bygningsmessige landemerker.
  • To frodige og rekreative parker som også fungerer med fordrøyning og flomavvikling.
  • En gågate (Elvegata) med intensjon om nærhet, identitet og liv. Nordområdene med små hager og rom for lek langs kaia. - I tillegg et funksjonelt gateløp for bil og samferdsel.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Sandnes

Oppdragsgiver: Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS (SIAS)

Byggeår: Byggetrinn 1, kai og promenade - planlagt bygget 2015

Prosjektperiode: Overordnet plan - 2012-2013

Areal/størrelse: 35 daa I overordnet landskapsplan, (indre vågen) 4,3 daa

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS v/ Lasse Bjerved

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elisabeth Bøe Olsborg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Målfrid Takle Folkvord, Ida Helen Tørud, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak ved parkering, vei, vann og miljø.

Idé/initiativtaker: Sandnes kommune

Asplan Viak AS, Stavanger

  • parken1
  • utsnitt-elvegata-og-solsiden1
  • snittparkb

Liknende prosjekter