Hjeltefjorden Arena ligger sørvendt, sprengt inn i knauselandskapet på Rongøy i Øygarden. Anlegget omfatter idrettshall og svømmehall i to separate bygg knyttet sammen med et mellombygg.

Sør for bygningene er det et større naturområde med et lite tjern og våtmarksområde som strekker seg mot vest. Vegetasjonen rundt tjernet er preget av krokvokst furu, lyng og våtmarksvegetasjon med siv og gressarter. Uteanlegget for Hjeltefjorden Arena dekker mange funksjoner; atkomst for hele anlegget, rekreasjonsområde mellom arenaen og tjernet tilrettelagt for ulik aktivitet, aktivitetsområde i tilknytning til våtmarksområdet, turveger og gangforbindelser, samt parkering.

Det er utviklet et anlegg som tar utgangspunkt i områdets stedegne kvaliteter, og det er lagt vekt på å ta vare på og foredle naturen slik at den inngår som en naturlig og integrert del av anlegget. Tjernet ligger som et blankt speil og binder områdene sammen. Overvann fra omkringliggende områder ledes og dreneres ned til tjernet. Fra tjernet renner vannet videre ut i myrmarken og sumpområdet i vest. 

Det er lagt stor vekt på at anlegget skal være tilgjengelig for alle. Det er jobbet bevisst med materialkontraster, trygg vegetasjonsbruk, riktig stigning og lett orienterbarhet. Atkomsten, plassen foran byggene og turvegen rundt tjernet er lyssatt med en jevn og trygg belysning for hele området.

 

Hjeltefjorden Arena is located on Rongøy in Øygarden. The facility includes a sports hall and swimming pool, in two separate buildings.

South of the buildings there is a large, natural area with a small pond and wetlands that extend to the west. The vegetation around the pond is characterized by crooked pines, heather and wetland vegetation with reeds and grass species. The outdoor facility for Hjeltefjorden Arena covers many functions; access for the entire facility, a recreation area adapted for different activities, an activity area in connection with the wetland area, hiking trails and pedestrian connections as well 
as parking.

Great emphasis has been placed on the facility being accessible to everyone and conscious work has been done with material contrasts, safe vegetation use, correct slope and easy orientability.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Øygarden, Vestland

Oppdragsgiver: Øygarden kommune v/Andreas Kårbø

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: 12 500 m2

Prosjektansvarlig: Per Ivar Nyhammer, oppdrags- og prosjekteringsleder, Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anna Wathne MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Arnljotsdatter Austad, Jorun Espetvedt begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS

Entreprenør: Brødrene Ulveset AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland AS

Arkitekt: Asplan Viak AS

Prosjektgruppe: Asplan Viak AS – alle fag

Annet: Foto: Ingrid Holm Andersen

Asplan Viak AS, Bergen

  • Hjeltefjorden arena - fotograf Ingrid Holm Andersen (1)
  • Hjeltefjorden arena - fotograf Ingrid Holm Andersen (4)
  • Hjeltefjorden arena - fotograf Ingrid Holm Andersen (6)
  • Hjeltefjorden arena - fotograf Ingrid Holm Andersen (8)

Liknende prosjekter