Hjemseng Brygge ligger langs elva Bruas utløp mot Ekenessundet på Nøtterøy. Planforslaget legger til rette for 185 boenheter med høy kvalitet, både for beboere og omgivelser. Det er lagt vekt på åpen tilgang til sjøen for alle.

Området er i dag båthavn med parkering, opplagsplass og lager for båtlagring. Lagerbygget dominerer landskapet og omgivelsene. Tilnærmet hele arealet har asfaltdekke, med noe siv-vegetasjon i vannkanten. Eksisterende småbåthavn skal opprettholdes. Bebyggelsen, i tre til fire, unntaksvis fem etasjer, organiseres rundt en sentral park- og siktakse. Aksen vil bli det sosiale møtestedet med uterom tilrettelagt for nærlek, uteplasser og hagerom vendt inn mot den. Aksen avsluttes i et to dekar stort grøntområde som åpner seg mot sjøen – Utsikten. Kontrasten mellom de intime uteplassene rundt aksen og det åpne grøntområdet mot sjøen vil skape variasjon og gode kvaliteter. 

Det skal opparbeides et bryggetorg med høy kvalitet i materialbruk, attraktivt både for beboerne i området og for allmennheten. Torget er en forplass til brygger og Soldekket. Torget har plass for kafé og uteservering med utsikt til fjordlandskapet. Et offentlig tilgjengelig bryggeområde – Soldekket, skal etableres. Det vil være oppholdsareal, kyststi og adkomst til båtbryggene. Soldekket tilrettelegges med solbenker, vannkikkert og hulltagninger i dekket for krabbefiske. En flytende badstu er plassert med utsikt mot fjorden. Vegetasjonsbruken er variert, med siv og strandvegetasjon som dominerende arter. Gjennom sivområdene som omgir boligfeltene er det foreslått en kyststi, via Soldekket til Bryggetorget.  

---
Hjemseng Brygge is located towards Ekenessundet, on Nøtterøy. The planning proposal provides for 185 housing units. Emphasis has been placed on opening access to the sea both for residents and for the public. The area is currently a boat harbour, with parking, and storage space. The building, in 3 to 4, exceptionally 5 storeys, is organized around a central parc and sight axis. The parc axis is the social meeting place, with playfields, and garden spaces that connect to it. The axis ends in a large green area of 2 acres that opens onto the sea. A square with cafe, and outdoor seating is located with a view of the fjord, and access to a sundeck. The sundeck is equipped with sunbeds, water-binoculars, and holes in the deck for crab fishing. Through the reed areas that surround the housing estates, a coastal path has been proposed.
 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Færder, Vestfold

Oppdragsgiver: Format Eiendom v/Ole Johan Olsen, Andreas Olsen

Prosjektperiode: 2015 – løpende

Areal/størrelse: 69 daa

Landskapsarkitekt: GG Landskap as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Orre as (reguleringsarkitekt), Rambøll, Norconsult, m. fl.

Arkitekt: Context AS

Idé/initiativtaker: Format Eiendom v/Ole Johan Olsen. Konsept og bebyggelsesplan: GG landskap as, i samarbeid med Context AS

Prosjektgruppe: Format Eiendom AS, Context AS, Orre AS, GG landskap as

GG Landskap as

  • Hjemseng fra sentralaksenA
  • Hjemseng_ mot Bruaelva
  • Hjemseng_utomhusplan

Liknende prosjekter