Norconsult har vært prosjektrådgiver for detalj- og byggeplan i oppdraget med ny togstasjon på Høvik i Bærum. Prosjektet inkluderer stasjonsområdet, omkringliggende vegnett og berørte private eiendommer. Prosjektet inneholder også rund­kjøring og bussholdeplass.

Det er prosjektert og bygd flere hundre meter med støyskjerming både langs jernbanen og langs E18. Før ombyggingen hadde Høvik stasjon to spor langs en midtstilt plattform med stasjonsbygg i vestre ende. Den nye stasjonen har fått 220 meter lange, sidestilte plattformer og 5 spor inklusive tre vende- og hensettingsspor. 

Det jernbanetekniske anlegget har vært krevende å plassere på et relativt avgrenset område.

Innfartsparkering er etablert på sørsiden av stasjonen med kiss and ride, venteplass for taxi og overbygd sykkelparkering. Det er også bygd en undergang som gir direkte adgang til plattform på nordsiden av sporene. Betongpreget er dempet ved bruk av spilehimling i tre, kunstig og naturlig belysning, og utsmykning på vegg. På plattformene er det bygd møbleringssoner i granitt med lehus, benker, belysning og skilt/informasjonsanlegg.

To trappe-/heishus i stål er koblet til eksisterende veibru. Trappehusene er godt synlige fra E18 og har en vevd stålduk som bidrar til at trappehuset skifter karakter over døgnet. På kveldstid framstår trappehusene som lysende prismer. Omlag 500 m2 tekniske bygg er integrert bak natursteinsmurer i anlegget. Taket over teknisk bygg danner en forplass for trappe-/heishuset som gir rom for sykkel­parkering og beplantning med trær.

Stasjonen er universelt utformet og skal gi reisende en positiv og trygg opplevelse. Snøsmelte­anlegget på plattformene er basert på jordvarme. Arkitektoniske detaljer og materialer gir oversiktlige og godt opplyste områder å ferdes i. Prosjektet er utviklet i tett dialog med Jernbaneverket, Statens vegvesen og Bærum kommune. Det er lagt vekt på en helhetlig løsning med gjennomtenkt materialbruk og variert beplantning i form av busker, trær, klatreplanter og stauder.

Jernbaneverket har et overordnet mål om å utvikle gode kollektivknutepunkt. Opprustingen av Høvik stasjon til en tilgjengelig og attraktiv holdeplass med hyppige avganger skal føre til at flere velger å ta toget.

  

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: Jernbaneverket og Statens vegvesen

Byggeår: 2013-2015

Prosjektperiode: 2010-2015

Areal/størrelse: 50 000 m2

Prosjektansvarlig: Lars Petter Nesvåg

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hilda Øfsthus MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sigrid Urnes, Aud Jorunn Karlsen Hovda MNLA

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak (reguleringsplan)

Entreprenør: Skanska Norge AS

Arkitekt: Norconsult Arkitektur v/ Kate Holm. Arkitektfagansvarlig: Birger Heyerdahl AS

Samarbeidspartnere: Halvor Næss Belysningsdesigner AS

Priser i konkurranser: Vinner av Norsk Lyspris 2015

Annet: Foto: Tomasz Majewski

Norconsult AS, Sandvika og Oslo

  • Høvik4_Tomasz Majewski
  • Høvik459A0262
  • Høvik459A0416
  • Høvik459A0383

Liknende prosjekter