Begrepet parkering kommer av de grønne parkstripene som ble anlagt langs midten eller på hver side av gatene i de framvoksende storbyene i USA fra slutten av 1800-tallet. Etter hvert som massebilismen overtok gatene, ble trærne fortrengt av biler og parkering ble ensbetydende med et sted å sette fra seg bilen.

Et flerfaglig forskningsprosjekt om gatetrær, der trærne er en inngang til å utforske hvordan konkurrerende framtidsvisjoner om byens utvikling forhandles fram. Prosjektet springer ut fra Forskningsrådets Idélab 2016, under temaet «Byer som virker». 

Prosjektet har bestått av fire deler felles kunnskap; Først etablering av et felles kunnskapsgrunnlag innad i et tverrfaglig forskningsteam, med representanter fra sektorene infrastruktur, trafikk, energi og design-forskning. De tre neste delene av prosjektet har satt søkelys på henholdsvis aktører, gatesnittet og byplannivå. 

Aktører: Utforsking av trær som aktører i byutviklingen. Utvikling av metode for deltakende design med gjennomføring av intervjuer og workshops med fagpersoner i Oslo kommune, om deres møte med trær og gatetrær, muligheter, utfordringer og konflikter. 

Gatesnittet: Når treets behov for varige vekstforhold er et premiss i planleggingen – hvordan påvirker dette måten vi bygger på? Delprosjektet undersøkte gatetrær som infrastruktur over bakken og under bakken – på lik linje med rør og kabler, i form av diskusjon om utfordringer og muligheter i tverrfaglig samspill ved treplanting i bygater. 

Byplannivå: Strategier for utviklingen av grønne gater. Sammenlignende studie med kartlegging av eksisterende gatetrær på kommunal og privat grunn, og strategier for nyplanting. Utforsking av scenarier basert på kartanalyser. Som aksjonsforskning har et viktig element gjennom hele prosjektet vært bred deltakelse og dialog, med og mellom fagpersoner innen forvaltning, drift, politikk og prosjektering. Resultatene ligger i selve samtalen og den økte oppmerksomheten det gir til trær i by og gatemiljø, og kjennskap til de ulike interesser og løsningsmodus. 

 

A multidisciplinary research project on street trees, where the trees are used as an entrance to explore how competing visions of the future city are negotiated. The project has consisted of four parts; firstly, establishing a common base for understanding; followed by exploration of trees as actors in urban development; street trees as infrastructure above ground and below ground; and strategies for the development of green streets. As action research, an important element throughout the project has been broad participation and dialogue with and between professionals in administration, maintenance, politics, and planning. The conversation itself is part of the end results as a way of raising awareness of trees in urban and street environments, as well as knowledge of the various interests and choice of solutions.

Prosjektfakta

Kategori: Bærekraft, økologi

Oppdragsgiver: Forskningsrådet, Idélab 2016

Prosjektperiode: 2016–2020

Kostnad inkl. MVA: Forskningsprosjekt, andel budsjett 1,3 mill. kr

Prosjektansvarlig: SINTEF Community, Igor Sartori

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne Johnsrud MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Johnsrud MNLA. Medarbeidere i delprosjekt 3: Adrian Lombardo MNLA, Cecilia Eklund Thóren og Stefan Jon Ingolfsson

Rådgivere/konsulenter: Byplanlegger/Grøntanleggforvalter: Medarbeidere i delprosjekt 4: Axel Segovia Ødegaard, arkitekt, Tørres Rasmussen grøntanleggsforvalter

Samarbeidspartnere: SINTEF, NTNU, UiO/OsloMet, Transportøkonomisk institutt, Vestlandsforsking/Kiit, LINK arkitektur as

Idé/initiativtaker: Hanne Johnsrud, Idélab 2016, Byer som virker

Prosjektgruppe: Hanne Cecile Geirbo, Associate Professor, OsloMet; Ida Nilstad Pettersen, Associate Professor Institutt for Design, NTNU; Sunniva Meyer, Forsker II, TØI; Deborah Davies, urban økolog, Vestlandsforsking/KiiT; Igor Sartori, Senior Research Scientist, Sintef

Finansieringskilde/sponsor: Forskningsrådet

LINK arkitektur AS Landskap

  • HugTheStreets_Bilde 2
  • HugTheStreets_Bilde 3

Liknende prosjekter