I Gamle Stavanger ble nytt grafisk museum åpnet i år, samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. IDDIS er det kalt, etter det lokale navnet på hermetikkboksenes etiketter.

IDDIS er et viktig tilskudd til Gamle Stavanger. Det nye industrimuseet formidler to viktige næringer i Stavanger. Samtidig er et nytt og attraktivt byrom åpnet for de lokale så vel som turister. Nå er det vitalisert med mer museum, ny kafe og butikk. I møte mellom historisk og nytt skapes et særpreget museumsgårdsrom som inviterer til opphold og til å møtes i gamle Stavanger. – Et levende museum!

Det gamle hermetikkmuseet hadde en mørk bakgård med mye skråning og storvokste trær. Denne er nå omformet til et solrikt, lunt og intimt gårdsrom. Oppgaven var å skape en god oppholdsplass, utnytte skråarealet, samt å lage en gangforbindelse mellom øvre og nedre inngang. I tillegg til gårdsrommet og hovedatkomsten er en liten bakgård del av museumsområdet. Det er knyttet til en gammel arbeiderbolig, og er i hovedsak bevart.

I Gamle Stavanger er det strenge føringer mht. vern. Dialog med Riks- og byantikvar var viktig for å få en akseptabel løsning på forholdet mellom nytt og gammelt. Det gamle gateløpet ble supplert med gjenbruk av gamle skiferheller, og det tradisjonelle Stavangerrekkverket i sortmalt smijern, montert i hovedtrappen. Dekket i hagerommet har en fargevariasjon som imiterer variasjonen i gammelt brosteinsdekke, men med en jevn og universell overflate. Intensjonen for uteområdet var å skape et hagepreget anlegg. Det er brukt planter som var typiske i gamle Stavangerhager, og som gir en god forankring i området. Beplantningsarealet var begrenset, og desto viktigere at det som ble plantet ble grønt og frodig. Grønt tak og mye klatreplanter er virkemidler som sikrer et frodig preg på sikt.

---
In Old Stavanger, a new graphic museum was opened this year, co-located with the Norwegian Canning Museum. Now it is revitalized by more museum, a cafe and a shop. In the meeting between historical and new, a distinctive museum courtyard is created that invites to meet in Old Stavanger. The old canning museum had a dark backyard which is now transformed into a sunny and intimate courtyard. The task was to create a good outdoor space, utilize the slope area, and to make a pedestrian connection between the upper and lower entrance. In Old Stavanger, there are strict guidelines regarding protection. Dialogue with the antiquarian authorities was important in order to find an acceptable balance between new and old. The intention for the outdoor area was to create a garden-like facility, green and lush despite the limited planting area.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: MUST, Museum Stavanger v/ Bitten Bakke og Britta Goldberg

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: 1100 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca 6,2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Eder Biesel arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Eder Biesel Arkitekter AS v/ Christine Biesel (Arkitekt MNAL), ansvarlig for landskapskonsept og prosjektering av hovedplan landskap. Asplan Viak v/ Randi Thomsen (Landskapsarkitekt, master), ansvarlig for teknisk detalj­prosjektering

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Eder Biesel Arkitekter v/ Christine Biesel, Lena Thomassen. Asplan Viak v/ Randi Thomsen, Vibeke Sæland, landskapsarkitekt MNLA, Ruth Hauge Bjørneseth landskapsarkitekt MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIB v/ Rambøll AS, RIV (inkl. VA) v/Errivé AS, RIE v/Norconsult AS

Entreprenør: T. Stangeland Maskin AS

Anleggsgartner: T. Stangeland Maskin AS

Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter AS v/ Christine Biesel

Priser i konkurranser: Nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris 2022. Fikk flest folkestemmer ved avstemmingen.

Asplan Viak AS, Stavanger

  • Iddis-2
  • Iddis-3
  • Iddis-4

Liknende prosjekter