Streetbasketbane med omkringliggende grøntstruktur for overvannshåndtering.

Området var tidligere et asfaltert parkeringsareal regulert til friområde. Basketballbanen er tilknyttet gatestrukturen, ny sykkelvei og sentrumsfunksjonene på Lambertseter samtidig som grøntstrukturen knytter seg til eksisterende park- og idrettsområder i øst med Lambertseter gård og natur- og aktivitetsparken ved Lambertseter fritidsklubb. Sammen utgjør de et større sammenhengende friområde med ulike aktiviteter i et urbant, men grønt bysentrum. Basketballbanen er fullskala og kan islegges og benyttes som skøytebane om vinteren. Ny innkjøring er tilpasset atkomst for drift og vedlikehold, men avstengt for parkering. Gående og syklister er prioritert, med sykkelparkering og benker i sidearealene. Mot veien og på kortsidene av banen er det etablert et gittergjerde som rammer inn banen, samtidig som det er transparent og henvender seg mot gata.

Overvann har vært et sentralt tema da området sliter med håndtering av større vannmengder blant annet fra Ungdomsklubben. Størrelse og volum på regnbed er derfor romslige siden de håndterer arealer større enn tiltaksområdet.  Prosjektet ble ferdigstilt våren 2021. Basketballbanen var et kjærkomment innslag i bydelen etter lang politisk prosess, og ble tatt i bruk fra dag en. Banen brukes både i organiserte og uorganiserte former: under turneringer, i skolesammenheng, samt i fritiden og fungerer som et nærmiljøanlegg for bydelen.


Establishment of basketball court and surrounding green structure with the double purpose of recreation and stormwater management. The area was previously a paved parking lot. The basketball court is connected to the street structure, a new cycle path and the central service area of the neighbourhood of Lambertseter on one side, and a recently established nature and activity park on the other. Together they constitute a large recreational area, catering to a variety of activities, in an urban, but green part of Oslo. The basketball court was completed in May 2021 and was a welcome feature in the neighbourhood. The court is actively used for both organized and unorganized activities; and has brought people of all ages into an area previously dominated by hard surfaces and cars.   

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Oslo, Bydel Nordstrand

Oppdragsgiver: Bydel Nordstrand, Oslo kommune

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2019–2021

Areal/størrelse: Prosjektområde ca 2800 m2

Kostnad inkl. MVA: Byggekostnad 6,8 mill. kr

Prosjektansvarlig: Sofie Persvik og Anette Wisth

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS,Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anette Wisth

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Landskapsingeniør Christopher Diaz Linnerud, Kristine Haugerud

Rådgivere/konsulenter: VA: Aquapartner Telemark, Oppmåling: Asker oppmåling

Entreprenør: Løvold Entreprenør AS

Annet: Foto: Link Arkitektur

LINK arkitektur AS Landskap

  • IMG_5638
  • IMG_2651
  • 20210906_182757
  • 20210906_182405
  • LL_Utomhusplan Streetbasket_ må beskjæres-kopi

Liknende prosjekter