For å etterstrebe klimapositiv design og finne mer klimavennlige løsninger, har AsplanViak utviklet LandskapLCA – et verktøy for klimagassberegning av landskapsprosjekter. LCA står for Life CycleAssessment – eller livsløpsvurderinger.

Verktøyet beregner klimagassutslipp fra materialer, produkter, planter, transport, anleggsarbeid, drift og skjøtsel over en periode på 60 år. I tillegg beregnes mengde CO2 som tas opp i planter og binder karbon gjennom anleggets levetid. 

LandskapLCA er utviklet i tett samarbeid mellom AsplanViak sine landskaparkitekter og energi- og miljørådgivere. Sistnevnte er eksperter på livsløpsvurderinger og klimaregnskap, og har allerede utviklet bl.a. ByggLCA og VegLCA. LandskapLCA kan benyttes både i tidlig fase, konsept og plan, og i detaljerte landskapsprosjekter. Metodikken ligger også til grunn for arbeidet med FutureBuilt sitt Kriteriesett for ZERO-Landskap og Plusslandskap. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune tok initiativ til prosjektet «Klimapositive byrom», der AsplanViak brukte LandskapLCA på et konkret prosjekt i Tønsberg kommune. Carl E. Paulsens plass er prosjektert av Landskapskollektivet AS, og ulike alternativer ble beregnet og vurdert mot en standard løsning. 

---
Climate positive design involves reducing carbon footprints and increasing sequestration. To assess and compare alternatives, AsplanViak has developed a calculation tool called LandskapLCA (Life Cycle Assessment). It calculates global warming potential from materials, products, plants, transport, construction work and operation in a calculation period of 60 years. In addition, the amount of CO2 sequestered by plants and trees is calculated. LandskapLCA is developed by AsplanViak in close collaboration between Landscape Architects and Energy and Environmental Consultants. The methodology also forms the basis for the work on FutureBuilt’s Criteria Set for ZERO-Landscape and Plus Landscape. LandskapLCA has been used in various landscape projects in concept phase, detailed design development and construction phases.
 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Prosjektperiode: 2021–2022

Prosjektansvarlig: Mari-Ann Thorsen Ekern MNL

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal,Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari-Ann Thorsen Ekern, Elisabeth Crawfurd og Espen Evensen Reinfjord, alle MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Carl E. Paulsens plass: Landskapskollektivet AS v/Frode Bjærum Pedersen

Rådgivere/konsulenter: Energi- og miljørådgivere Vidar Lind Yttersian og Sofie Møller, AsplanViak AS

Samarbeidspartnere: Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Hilde Hanson, Tønsberg kommune, FutureBuilt

Asplan Viak AS, Arendal

  • LandskapLCA_1
  • LandskapLCA_2

Liknende prosjekter