Analysen er utarbeidet som grunnlag for en reguleringsplan som skal omfatte Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder og skulpturparken i Ekebergskrenten. Hensikten var å få tilstrekkelig faglig grunnlag for å sikre områdets enestående landskaps -, natur- og kulturverdier.

Landskapets sårbarhet, nær- og fjernvirkning har vært viktige elementer i analysen. Det er framskaffet kunnskap om viktige kulturhistoriske verdier som grunnlag for bevaring. Kulturmiljøet er viktig for å gjøre området enda mer attraktivt. Med bakgrunn i verdi- og sårbarhetsanalysene for landskap og kulturmiljø er det for hvert delområde utarbeidet faglige kriterier/premisser for videre planarbeid. Analysen skal legge grunnlag for et mangfoldig område for friluftsliv og idrett som kan utvikles på landskapets og kulturmiljøets premisser, samt at en skulpturpark i området kan bidra til å fremheve områdets særpreg.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Ekeberg, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan og bygningsetaten (PBE). Avdeling for byutvikling

Prosjektperiode: September 2008 - januar 2009

Prosjektansvarlig: PBE på oppdrag fra Byrådsavdelingen for byutvikling, Oslo kommune

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Rannveig Søndergaard Holm MNLA

Rådgivere/konsulenter: Byantikvaren i Oslo

Prosjekttype: Landskapsanalyse / Stedsanalyse

Asplan Viak AS, Sandvika

  • landskapsogkulturanalyseekeberg-2
  • landskapsogkulturanalyseekeberg-3
  • landskapsogkulturanalyseekeberg-4
  • landskapsogkulturanalyseekeberg-5

Liknende prosjekter