Landskapsanalysen skal fungere som grunnlag når Askøy kommune skal utarbeide kommunedelplan. Området ligger sør på Askøy, ved Askøybroen.

Planleggers oppdrag har vært å analysere landskapet med særlig vekt på viktige grøntdrag og avgrensing av nye og eksisterende byggeområder. Aktuelle utbyggingsformål er næring, kontor og boliger. Viktige tema i analysen har vært verdsetting av strandsonen og kartlegging av grøntdragene. I tillegg har en sett på eksponering og fjernvirkning av inngrep i terreng og landskap, for å vise kystlandskapets sårbarhet.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Skarholmen i Askøy kommune

Oppdragsgiver: Askøy kommune

Prosjektperiode: 2009

Areal/størrelse: 600 mål

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS v/Silje Hermansen

Sweco Norge AS, Bergen

  • landskapsanalyseskarholmen-2

Liknende prosjekter