Lilleakerveien 2 A er et nyere kontorbygg på tomten som tidligere huset Lysaker Kemiske Fabrik. Prosjektet er første etappe i transformasjonen av Lilleakerbyen fra kontorenklave til et moderne byområde med urbane kvaliteter og byliv. 

Bygget har en forplass og gjennomgående passasje som tidligere var lite attraktiv for ferdsel og opphold. Intensjonen med prosjektet var å forsterke aksen som en viktig ferdselsåre i området, til et framtidig torg og til trehusrekka langs Lysakerelva. Dette oppnås gjennom arkitektoniske grep, inkludert utadvendt virksomhet i de to nederste etasjene og identitetsskapende elementer i landskapsrommene. Hovedgrepet for landskapet er å vekke assosiasjoner til skogen og elva, som har vært historisk viktig for stedet. 

Asfaltflater er gjort om til et inviterende gårdsrom, med betydelig økt materialkvalitet og innslag av grønt. Belegning og ferdselsårer med slyngende linjeføring, viltvoksende stauder, skogbunnmose, tørrsteinsmurer og lav bjørkeskog invitererer publikum til en vandring gjennom et stilisert naturlandskap mellom kontorbyggene. Bjørkeskogen fungerer som møtested både for forbipasserende og arbeidere.

 

Lilleakerveien 2 A is a newer office building on the former site of Lysaker Chemical Factory. The project is the first phase of the transformation of Lilleakerbyen from an office-enclave to a modern urban district. The entry plaza is strengthened as an important axis to a future square and the wooden houses (trehusrekka) along the Lysaker river. This through architectural measures and strong identities in the landscape. The landscape’s main goal is to evoke associations to the forest and river which have been historically important for the area. 

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Oslo, Ullern

Oppdragsgiver: Mustad Eiendom AS v/Øyvind Arntsen og Thomas Robsahm

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 4 500 m2 BRA rehabilitering næringsbygg, 1600 m2 by- og gårdsrom

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ashley Conn MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ashley Conn MNLA, Espen Kjærem MNLA, Katrin Pétursdottir, Marius Løkken Skogvang

Rådgivere/konsulenter: Aas-Jakobsen AS v/Arnkjell Hestsveen, Light Bureau v/Frederik Friederichs

Entreprenør: Vedal Entreprenør AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: A-lab AS, Metropolis arkitektur & design AS (IARK)

Annet: Foto: SOLA

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • Lilleakerveien 2A_2
  • Lilleakerveien 2A_3

Liknende prosjekter