Forprosjektet omfatter Statsråd Mathiesens vei og Erich Mogensøns vei fra Brobekkveien, forbi Linderud T-banestasjon og Linderudsenteret og opp til Trondheimsveien. Prosjektet omhandler vurdering av alternative løsninger for miljøtiltak på strekningen og som grunnlag for videre detaljplanlegging.

Hensikten har vært å øke trafikksikkerheten og legge bedre til rette for myke trafikanter og kollektivtransport. Det har vært et mål å gi strekningen et estetisk løft, universell utforming og å tilføre nye kvaliteter til Linderud som sted. Virkemidler er redusert bredde på kjørebanen, etablering av rabatter med vegetasjon og sammenhengende kantsteinslinjer som styrker aksen og strammer opp gateløpet.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Linderud i Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Samferdselsetaten

Areal/størrelse: Lengde ca. 1,6 km

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS v/Torunn Moen Hegdahl, Silje Flage Dragsund og Guro Emilie Næss Sverreng MNLA

Sweco Norge AS, Oslo

  • Bussholdeplass over Trhveien altn2_sv-hv
  • snitt C alt 2
  • Statsråd Mathiesens vei idag

Liknende prosjekter