Målet var å gi en overordnet areal-disponering av Eikelandsosen sentrum, med særlig vekt på sentrumsstruktur og bolig. Mulighetsstudien er en videreføring av stedsanalysen for Eikelandsosen utført i 2009/2010.

Stedsanalysen viser hovedgrep for overordnet arealbruk i sentrum. Dem tar blant annet for seg viktige grøntdrag, elvedrag og siktlinjer. Mulighetsstudien har fokusert på fortettet urban struktur i sentrum, med utviding av sentrumsfunksjoner, boliger, offentlige rom og grøntareal, gangforbindelser og transportstruktur; busstrasé med bussholdeplass, sykkelstier, lokalisering av parkeringsplasser, og. Hovedgrepene i mulighetsstudien er en ny sentral gate med fortau, sykkelfelt og busstopp, og organisering av ny bebyggelse i kvartalstruktur som ivaretar viktige siktlinjer.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Fusa

Oppdragsgiver: Fusa kommune

Prosjektperiode: 2011

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/landskapsarkitekt Karianne Eriksen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siv. ark Fredrik Barth, landskapsarkitekt Charlotte Hvidevold Hystad, Ing. Linda Telle (medarbeidere i Asplan Viak)

Finansieringskilde/sponsor: Fusa kommune og Hordaland Fylkeskommune

Annet: Innspill til reguleringsplan

Asplan Viak AS, Bergen

  • 2_Illustrasjonsplan Mulighetsstudie

Liknende prosjekter