Oslofjorden sliter med et økosystem på randen av kollaps. Dette økosystemet hadde opprinnelig sine egne løsninger for rensing av vann. Fjorden er bolig for et stort utvalg dyr, planter og organismer som utgjør velfungerende økosystemer dersom de får plass og grobunn for å utvikle seg på egne premisser. Med dette bakteppet har White arkitekter Oslo gjort en mulighetsstudie om naturrestaurering langs havnefronten i Oslo, på Hjortnes, Vippetangen og Kongshavn.

Oslo kommune utreder framtidig lokalisering av fergeterminalene for utenriks trafikk, med et forslag om å samle de på én plass i indre by; Kongshavn. I den forbindelse bestilte kommunen en avgrenset studie av mulighetene for naturrestaurering på lokasjonene som er foreslått frigitt til byutvikling. 

I samarbeid med landskapsøkolog, marinbiolog og en referansegruppe av fagfolk, peker mulighetsstudien på konkrete forslag til naturrestaurering på land og i vann på de tre aktuelle stedene. Tiltakene støtter opp under biotoper som på sikt vil bidra til å rense vannet lokalt og gi de aktuelle byområdene en større andel biologisk mangfold. 

Forslagene er utviklet ved hjelp av Whites verktøykasse for økosystemtjenester, og forskningsmateriale fra NMBU og NIVA. 

På bildet over: Prosjektleder Pål Dixon Sandberg finner en campingstol under fridykking i Oslofjorden. Generell forsøpling er en del av problemet for livet i Oslofjorden. Fotograf: Philip Dixon Sandberg.  

---
The Oslofjord is struggling with an ecosystem on the brink of collapse. The ecosystem originally had its own solutions for purifying water. The fjord is home to a large variety of animals, plants and organisms that make up well-functioning ecosystems if they are given space and fertile ground to develop on their own terms. Against this backdrop, White Architects Oslo has carried out a feasibility study on nature restoration along the harbour front in Oslo. In collaboration with a landscape ecologist, a marine biologist, and a reference group of professionals, White Architects have drawn up concrete proposals for a nature restoration on land and in water with biotopes that in the long run will help to clean the water locally and give these urban areas a greater share of biological diversity.
 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Oslo sentrum og Nordstrand, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten

Prosjektperiode: 2022

Landskapsarkitekt: White arkitekter AB

Ansvarlig landskapsarkitekt: Pål Dixon Sandberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mads Engh Juel MNLA og Kjetil Torgrimsby

Rådgivere/konsulenter: Lei en biolog v/Pia Ve Dahlen, Økologi og bærekraft AS v/Christian Mong

Samarbeidspartnere: Elin T. Sørensen og NIVA v/ Eli Rinde

Idé/initiativtaker: Oslo kommune PBE

White arkitekter AB

  • Naturrestaurering Oslo 2
  • Naturrestaurering Oslo 1
  • Naturrestaurering Oslo 5
  • Naturrestaurering Oslo 3

Liknende prosjekter