Skolestrukturen i kommunesenteret Storslett i Nordreisa er under omdanning. I den forbindelse ønsket kommunen å legge til rette for økt fysisk aktivitet ved skolene, slik at anleggene kan brukes av befolkningen gjennom hele døgnet og uken, dvs. også utenom skoletid. 

Moan skole er en 1.–4. trinn skole og skal bygges om til en 1.–7. trinn skole. Storslett skole, som i dag er en 1.–10. trinn skole, skal bygges om til ungdomsskole. Med lange vintre og korte somre er det viktig for kommunen å tilby attraktive aktivitetsarenaer ved de to skolene som er tilrettelagt for egenstyrte aktiviteter både sommer og vinter. Etter omfattende medvirkningsprosesser, både med skolene og frivillige organisasjoner, er det skapt en forventning om å etablere aktivitetsarenaer som hele befolkningen vil ha glede av i mange år framover. Alle klassetrinn bruker tettstedet aktivt i skolehverdagen, og det er behov for en forbindelse som knytter sammen skoler, barnehager og aktivitetsarenaene på en trafikksikker måte. Det etableres derfor en aktivitetsløype som skal være trygg og egnet for sykkel, ski og gange. Forbindelsen vil knytte sammen Storslett skole, Moan skole, Høgegga aktivitetsarena, Høgegga barnehage, Kirkebakken barnehage og Sonjatun omsorgssenter. Forbindelsene er allerede etablert, men det er behov for vegfinning og møteplasser for aktiviteter og læring. Nordreisa kommune er en trespråklig kommune, og prosjektet skal bidra til økt språk- og kulturforståelse knyttet til turopplevelser og aktiviteter i hverdagslandskapet.

---
The school structure in Storslett is being transformed, and Nordreisa municipality wants to facilitate increased physical activity for students and provide areas which can be used by the entire population. With long winters and short summers, it is important for the municipality to offer attractive arenas that are adapted for self-directed activities year-round. After extensive participation processes, this project hopes to establish activity arenas around Storslett og Moan schools for the community to enjoy, for years to come. All grade levels use the town actively, and there is a need for a connection between schools, kindergartens, and the various activity arenas in a traffic-safe manner. Therefore, an activity trail will be established, suitable for cycling, skiing and walking. The trail will connect Storslett school, Moan school, Høgegga activity arena, Høgegga kindergarten, Kirkebakken kindergarten and Sonjatun care center.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Nordreisa, Finnmark

Oppdragsgiver: Nordreisa kommune

Byggeår: 2020–2022

Areal/størrelse: 7 daa

Kostnad inkl. MVA: 21 mill. kr eks. mva.

Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anita Veiseth MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Diana Horvath, Aaron Feicht

Arkitekt: VERTE landskap – arkitektur AS

Idé/initiativtaker: Nordreisa kommune

Annet: Illustrasjoner Diana Horvath, Aaron Feicht.

VERTE landskap–arkitektur AS

  • 02-Oversikt-sommer-snapshot-(2)
  • 03-2021-12_Skisseprosjekt_BARE_Forbindelse_1.5000_20210811-01
  • 04-2021-12-Skisseprosjekt_Storslett-USK_Perspektiv-sommer_210510

Liknende prosjekter