Grøntområdene i tilknytning til Nye Nidarøhallen er viktige rekreasjonsområder for byens befolkning.

I prosjektet har det vært høye krav til sykkelparkering (500 plasser), ivaretakelse av tilkomst for brannbil, evakuering i forbindelse med store konsert- og idrettsarrangementer, varelevering, gang- og sykkelveg, turveg og det å skape gode oppholds- og aktivitetssoner.  

Hovedadkomsten til hallen skjer fra Klostergata i form av en snuplass, samt en parkeringsplass for 100 biler. I tilknytning til snuplassen er det tilrettelagt for bussholdeplass (el-buss), taxiholdeplass og en av- og påstigningssone. Fra snuplassen fører en adkomstveg ned til logistikkplassen på byggets sørvestside. 

Prosjektet har to definerte torgarealer: Torg Stadion og Torg Ila. Disse ligger på hver sin side av hallen. Det er benyttet striper i dekket på disse torgarealene som skal symbolisere den idretts-aktiviteten som foregår inne i hallen. Det er lagt stor vekt på å skape gode aktivitet- og oppholdssoner. På Torg Stadion er det tilrettelagt for sol- og oppholdsplasser langs fasaden, samt samlingspunkter ved grøntområdene ute på plassen.  

På Torg Ila er det i større grad lagt til rette for lek og aktivitet, med skate-elementer, klatrevegg, lekeutstyr og sitte- og oppholdssoner. Skjerming av naturmiljøet langs Nidelva i elvesvingen har vært en viktig forutsetning i prosjektet. I tillegg er det lagt stor vekt på ivaretakelse av eksisterende trær, samt ny beplantning av trær, busker og stauder/klatreplanter. 

The protection of the green recreation areas between the New Nidarø Hall and Nidelva river is important, and have been central to the project. The project set high standards for bicycle parking (500 bikes), fire truck access, goods delivery, walking and cycling roads, hiking routes, and creating good recreation and activity zones. There are two well defined public spaces, one at each entrance. The Stadium Square accommodates sunbathing, recreation areas and gathering places on the adjacent green lawns. The Ila Square incorporates skating facilities, climbing walls, play equipment and general recreation zones.  

The main access to the hall is from Klostergata. It includes a turning area, parking for 100 cars, a bus stop (electric buses), taxi stop, a disembarkation zone and access to the nearby logistics space on the building’s southwest side. 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Veidekke ASA

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2018

Areal/størrelse: 5,9 daa

Kostnad inkl. MVA: 0,77 mill. kr

Prosjektansvarlig: Nye Nidarøhallen AS/Trondheim kommune

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jan Ole Lein MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ragnhild Syrstad MNLA og Wenjing Chen

Rådgivere/konsulenter: Rambøll: RIBr, RIAku, RIBfy, VA, GEO, LARK og Miljø

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Anleggsgartner: AF-gruppen og Din Gårdplass AS

Underleverandører: Joakim Ulseth (design av skatepark)

Arkitekt: LINK arkitektur AS

Annet: Fotograf: Ragnhild Syrstad

Henning Larsen, Trondheim

  • Detalj_sykkelstativ_Ragnhild-Syrstad
  • Nidarrøhallen_Ragnhild-Syrstad
  • Torg-Ila_2Ragnhild-Syrstad
  • Torg_Ila_Ragnhild-Syrstad

Liknende prosjekter