I samarbeid med Ghilardi+Hellsten arkitekter, Veni og Vianova har Grindaker levert konkurranseforslag for nytt design på Nyhavnatransittkai. Utformingen er påvirket av eksisterende funksjoner, former, skala, materialer og farger.

I tillegg til ulike boligtypologier legger prosjektet vekt på å gi området store åpne offentlige rom, sikre at hele elvekanten er tilgjengelig for nabolaget, og skape gode fellesskapsfunksjoner innendørs og utendørs. 

Nyhavna ligger ved Nidelvas historiske elvemunning. Elvemunninger er unike økosystemer, og er spesielt viktige for vannkvalitet, visse planter, trekkfugler, fisk og annet dyreliv. Dagens strandlinje forhindrer erosjon, men på bekostning av elvas og fjordens rolle som biotop. Her består vannkanten av konstruerte, harde og rette overflater, med det resultat at elvas biomangfold og økologiske tilstand er svekket. 

Med flytting av eksisterende havnefunksjoner, og en anslått havnivåstigning på én meter innen år 2150, er forslaget å reetablere det tidligere deltalandskapet i ny utgave. Tilpasset den urbane konteksten området er en del av, foreslås en terrassert sjøfront som både vil gi plass til stedegne habitater, samt gi mennesker bedre tilgang til vannet. Samtidig vil den fortsatt hindre erosjon der det er nødvendig. Utformingen av det nye kystlandskapet er tilpasset tidevannets veksling gjennom døgnet, og legger til rette for en rikere og mer dynamisk strandsone, med mer biodiversitet. Den utførlige mosaikken av ulike biotoper er utviklet og inspirert av elva Gaula – en elv med det lokale deltalandskapet intakt. Mosaikken av biotoper er bearbeidinger og forenklinger av stedegne habitater, der hver og en består av ulike plantesamfunn og jordtyper. 

---
In collaboration with Ghilardi Hellsten Architects, Veni and Vianova, Grindaker submitted a competition proposal for a for TransittkaiaNyhavna in Trondheim. Nyhavna is situated on what was the historic delta of Nidelva. Deltas are unique and important ecosystems. Today the water’s edge is composed of hard, straight edges resulting in vital loss of ecological health and biodiversity. With the relocation of existing port functions, and an estimated sea level rise of 1 meter by the year 2150, we propose to re-establish the former delta landscape in a novel way. Adapted to the urban context of Nyhavna, a terraced seafront provides both space for indigenous habitats and gives people better access to the water. The site design reacts to the daily fluctuations in tide creating a more dynamic edge condition. The mosaic of biotope swatches is developed and inspired by the river Gaula. This mosaic of biotopes represents simplified versions of habitats that exist locally.
 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Nyhavna Utvikling

Prosjektperiode: Vinter 2022

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker

Rådgivere/konsulenter: Veni og Vianova

Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Priser i konkurranser: 2. plass i konkurranse

Grindaker AS

  • Nyhavna NLA Årbok_Nye habitater
  • Nyhavna NLA Årbok_Snitt alt 2
  • 01 Nyhavna _1.2000 situasjons plan 2150 med tekst

Liknende prosjekter