I bunnen av Ekebergåsen finner vi Oslo K, OBOS sitt nye 30.000 m2 kontorbygg, som ligger sprengt inn i den nordvendte dalsiden i Kværnerbyen.

DET ÅRET DET VAR SÅ BRATT
Naturen byr også i Oslo på ulendt terreng som gjør det vanskelig for oss tobente å benytte det. Likevel kan det gi gode levevilkår for andre arter og et fredfullt sted å slå seg til ro – om du er en rotfast engnellik eller flyvende fink. Det året det var så bratt valgte vi å plastre med naturstein. Høydeforskjellen på over 20 meter fra Konows gate ned til dalen gir utfordrende forhold som må løses med tunga rett i munnen – det egner seg i utgangspunktet verken for skjøtsel eller opphold. 

Langs bygget er det anlagt en natursteins­plastring der terrenget er brattere enn 1:3. Plastringen hadde flere funksjoner; den skulle skjule en bygningsspunt, lage en overgang mellom løsmasser og fjell, og drenere effektivt for overvann. Ved større regnskyll ledes overvannet i plastrede grøfter til fordrøyningsarealet ved forplassen til bygget. Steinblokkene i plastringen ligger med 10–30 cm fuger, fylt med stedlig jord og tilsådd som kalktørreng med innhøstet frømateriale fra stedegne enghabitater. Dette vil på sikt reetablere bunnvegetasjonen i lia. I tillegg imiterer de skrinne og dype fugene øylandskapet i Oslofjorden, og kan sikre etablering av lokale Oslofjord-arter med lange sugerøtter. Med høvelig avstand har vi plassert furutrær slik de vokser naturlig på steder med mye synlig fjell. Det har vært gøy å reetablere og putte natur inn i byen på denne måten. Kalktørreng er sjeldent og verdifullt, og et levested for truede arter. De grove blokkene med skifrig stein fra Karmøy står som en parafrase inntil synlig fjell i dagen, og furuene speiler både det urbane og parkvegeterte landskapet i liene til Ekebergåsen.

---
CLIFFHANGING THE LANDSCAPE
The rougher terrain in Oslo may be challenging to traverse by foot, but it may still provide suitable living conditions for other species, a peaceful spot to settle on – whether you are a rooted angelica or a flying finch. By the cliffside of Ekeberg we find OBOS’ new 30.000 square meter office building. The elevation difference of 20 meters across the site provides challenging conditions. The steepness of the terrain makes it unsuitable for planting and maintaining vegetation, and even less for recreation. The cliffside surrounding the building is layered with natural stone blocks from Karmøy. Between the rocks we have added local soil, sowed with dry-meadow species native to the Oslofjord-area. Pine trees are scattered among them as they naturally appear, creating a mirror image of both recent urban development and park-vegetated landscape by the cliffs of Ekeberg.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Jan Henrik Tømmerbakke, OBOS Prosjekt AS, Tore Humberset, OBOS Eiendom AS

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: Ca. 7500 m2, derav 3900 m2 utomhus

Kostnad inkl. MVA: Ca. 690 mill. kr, derav 20 mill. kr utomhus

Prosjektansvarlig: bar bakke landskapsarkitekter AS/Arcasa arkitekter AS

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Halvdan Rosted MNLA

Rådgivere/konsulenter: Light Bureau AS, Naturrestaurering AS

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Anleggsgartner: SL Steinlegging AS

Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS

Annet: BREEAM-NOR Excellent. Fotograf Tove Lauluten

bar bakke landskapsarkitekter as

  • Oslo-K_2
  • Oslo-K_3
  • Oslo-K_4
  • Oslo-K_5

Liknende prosjekter