Boligområdet på Snarøya knytter seg til to viktige ferdselsakser; Oksenøyveien og Forneburingen, og til grønne strukturer som Nansenparken og naturreservatet langs sjøen. Naturgrunnlaget på Oksenøya har spilt hovedrollen i utviklingen av landskapskonseptet.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom arkitekt og landskapsarkitekt og består av seks delområder (B1-B6) sammensatt av to typologier; tre felt strukturert i kvartaler/tun og tre organisert i oppløste klynger. Prosjektet innlemmer byrom med offentlige funksjoner som gate, promenade og torg, gang-/ sykkelsti og strøkslekeplasser. 

Landskapskonseptet har tre strukturerende elementer: Strandpromenaden mot Oksenøyveien, Overvannssystemet – et integrert og omfattende system av overvannstiltak og Siktaksene til sjøen – med åpninger i bebyggelsen

Atmosfære og særpreg har vært viktig i utformingen av uterommene. Skulpturell terrengforming, naturlik beplantning, stedstilpasset materialbruk og innslag av spesialbygde møbler skal bidra til at boligområdet lander godt på Fornebu. Her er stor grad av permeable, grønne dekker. Overganger mellom private og offentlige soner og bygg og landskap er nennsomt planlagt. Hvert av de tre tunene har fått sitt særpreg: «fjæra», «svaberget» og «stranden», mens «husene i sivet» er drysset ut i et felles sivlandskap, med stier og tredekker mellom oppholds- og lekesonene. 

«Strandpromenaden» danner en sammenheng av nærlekeplasser, torg og oppholdssoner, og skiller tunene fra klyngebebyggelsen. Sjøutsikt, bruk av trematerialer, strandmøblering med parasoller, utvalgte aktiviteter og strandvegetasjon skal lede tankene til sjøen og strandliv.

Fornebu bærer fremdeles preg av historien, med menneskeskapte sår i landskapet. Fornebulandskapet har gjennom årtier blitt belastet med spredning av invaderende planter og skadedyr, tung infrastruktur og oppføring av større bygningsmasser. For Oksenøya boligområde er ny beplantning valgt i tett samarbeid med miljørådgiver – for å gjenskape en stedstilpasset og bærekraftig bynatur. Det er valgt naturlike og insektvennlige arter som skal bidra med fargeprakt og variasjon gjennom årstidene. Prosjektet inkluderer også hjem for insekter og fugler, med et arkitekttegnet insektshotell og fuglekasser.

---
The residential area is connected to two important traffic axes: Oksenøyveien and Forneburingen, and green structures such as Nansenparken and the nature reserve along the sea. The native nature at Oksenøya has played the main role in developing the landscape concept. The project was developed in close collaboration between architect and landscape architect. The residential area consists of six fields (B1-B6) composed of two main typologies; as quarter structure and as detached houses. The project incorporates urban spaces with public functions. The landscape concept is built around three main elements: «The Boardwalk», The stormwater system and Viewpoints towards the sea. Atmosphere and distinctiveness have been important in the design of the outdoor spaces. Sculptural terrain design, nature-like planting and site-adapted materials and furniture makes the residential area to adapt to Fornebu.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Bærum, Viken

Oppdragsgiver: OBOS

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2016–2020

Areal/størrelse: Ca. 43 daa

Landskapsarkitekt: Sweco Architects Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne N. Sundalskleiv

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Giuseppe Panzella MNLA, Hanna Haukøya Storemyr MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll, BIO Fokus, Multiconsult

Entreprenør: Skanska Norge AS, Wegger og Kvalsvik Entreprenør AS

Anleggsgartner: Sport & Grønt AS, Tranby AS

Arkitekt: TAG Arkitekter

Annet: Fotograf Morten Rustad/VJUS

Sweco Architects Oslo

  • tag_oksenøya-10
  • tag_oksenøya-79
  • 0
  • tag_oksenøya-14
  • tag_oksenøya-12
  • tag_oksenøya-18
  • tag_oksenøya-26
  • tag_oksenøya-70

Liknende prosjekter