Bruholmsjordet ligger ca. 1,5 km i luftlinje fra Brekstad sentrum på Ørlandet. Detaljregulering av Bruholmsjordet er en tilsluttende fortetting til eksisterende sentrum på Brekstad. Planforslaget rommer 197 boenheter, som gir 3 boliger pr. daa. 

Det er utarbeidet en mulighetsstudie basert på en stedsanalyse av området. Konseptet viderefører viktige trekk i landskap og stedskarakteren, der målsettingen har vært maritim karakter, som spiller på stedegne tradisjoner og kvaliteter. Den romdannede organiseringen av bebyggelsen er formet for å skape et godt lokalklima, og gode varierte uterom med karakter og identitet skjermet mot vind. Konseptet legger opp til tun og smale gater som tilbyr varierte romlige opplevelser der kjørehastigheten holdes nede. Gata vil fungere som felles oppholdssone, i tillegg til private soner tilknyttet boligene. Mellom husene er det satt av 8 meter til gaterommet, med kjørbart areal på 4 meter. Det er utarbeidet ulike boligvarianter innenfor et segment av konsentrert småhusbebyggelse, som underordner seg layoutprinsipper utviklet i mulighetsstudien. Prinsippene bygger på variasjon i fasader, deler opp gateløp i sekvenser, skaper forholdsbredder på gater og fasadehøyder, samt felles gatetun med private uterom bak husene. Leilighetsbyggene tillates oppført med maks tre etasjer. Øvrig småhusbebyggelse planlegges for 2–2,5 etasjer. For å sikre mangfoldet i bebyggelsen er det utarbeidet en variasjonskatalog som et veiledningsdokument. 

Bearbeiding av terreng og elementer i grøntdraget som «reflekterer» Bruholmen som sentralt landskapstrekk har vært viktige føringer. Området ligger på rundt kote 2 og er sårbart med hensyn til stormflo og havnivåstigning. Ivaretakelsen av våtmarksområdet Hovsfjæra fuglefredningsområde og sikring av området mot bølgepåkjenninger ved flom har vært sentralt. Området legger til rette for gode forbindelseslinjer både internt og til omkringliggende statlig sikra friluftsområde, Bruholmen. Området kobles til tilgrensende gang- og sykkelnett. 

Konseptet legger opp til lokal overvannshåndtering med fordrøyningsbasseng, som er en videreføring av overordnede strukturer i eksisterende landskap. Mellom de ulike tunene anlegges mindre lekeplasser med mindre fordrøyningsbasseng og -bekker. Blågrønne strukturer er løst ved å føre overvannet til et stort grøntdrag sentralt i planområdet, og deretter sørover til sjøen.

 

Bruholmsjordet is a lowrise high density housing project close to Brekstad on Ørlandet. The layout has a combination of cluster and row housing. Concept based on variation in facades and proportional width between streets and dwellings. Private gardens in the rear, the front being public. Use of blue-green stormwater management principles.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Ørland, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Varmbo Bygg Bolig AS v/John Martin Illøkken

Byggeår: Reguleringsplanen ble sluttbehandlet med vedtak  i kommunestyret 14.12.2017

Prosjektperiode: 2016– 

Areal/størrelse: 66,5 daa, 197 boliger

Kostnad inkl. MVA: Ca. 1,9 mill. kr

Prosjektansvarlig: Siv Minna Aastorp MNLA

Landskapsarkitekt: Selberg Arkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Neil van Est MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hildegunn Loraas MNLA

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Trondheim AS, Brekke & Strand AS, Sweco Norge AS, Multiconsult AS

Arkitekt: Knut Selberg, Bente Bolme Aasetre, Johanne Walsø og Gunnhild Valle Tverdal

Selberg Arkitekter AS

  • 2_typisk-gatesnitt-internveg-Brekstad
  • 3_Gatetun-som-plangrep,-Essex-Design-Guide-brekstad
  • 4_Klimatilpasningsprinsipp-brekstad
  • 5_3D-illustrasjon-av-bebyggelse-og-grøntarealer-Brekstad
  • 6_utsnitt-av-terrengsnitt-Brekstad
  • 7_Prinsipper-for-overvannshåndtering-Brekstad

Liknende prosjekter